Όροι και Προϋποθέσεις

Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρων 

1. Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εμείς, η Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα στην οδό Σαχτούρη 1 & Λεωφόρο Ποσειδώνος, 17674, Αθήνα, Ελλάδα («epay»), θα παρέχουμε σε εσάς («Έμπορος») Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρου και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας. 

1.1 Σημειωτέον ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προορίζονται μόνο για χρήση με: 

1.2 (α) οντότητες εταιρικής μορφής (δηλ. νομικά πρόσωπα, όπως ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ετερρόρυθμες εταιρείες) ή 

1.3 (β) συμπράξεις ή 

1.4 (γ) ατομικές επιχειρήσεις. 

1.5 Ορισμένες από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύουν μόνο για Εμπόρους που πληρούν τις προϋποθέσεις Μικρών Επιχειρήσεων (όπως ορίζονται στο παρόν). 

1.6 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και τον Οδηγό Λειτουργίας που σας παρέχει η epay, καθώς περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις μεταξύ εσάς και εμάς. Για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε και η epay θα χαρεί να σας εξηγήσει. 

1.7 Να θυμάστε ότι μόλις υπογράψετε το Έντυπο Αίτησης Εμπόρου και η epay αποδεχτεί την αίτησή σας, δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η epay θα σας ενημερώσει για την αποδοχή της αίτησής σας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. 

1.8 Η epay είναι ίδρυμα πληρωμών, εγκεκριμένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για να μάθετε περισσότερα για εμάς, ανατρέξτε στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος: https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/supervised-institutions. 

1.9 Παρακαλούμε να διατηρήσετε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου. Η epay μπορεί να σας παράσχει πρόσθετα αντίγραφα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων εφόσον μας το ζητήσετε. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2.1 Οι ακόλουθοι όροι, όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία ή σε οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν, έχουν την ακόλουθη έννοια: 

«3DS»: το πρωτόκολλο «Three-Domain Secure» που αναπτύχθηκε από την Visa International Inc. (Visa) ως «Verified by Secure» και το «MC Identity Check» που αναπτύχθηκε από την MasterCard International Inc. (MasterCard), συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών εκδόσεών του και τυχόν τροποποιήσεών του

«Τέλος Ενεργοποίησης»: το κόστος και η εργασία που συνδέονται με την ενεργοποίηση τερματικού ή/και ΑΡΙ, όπως αυτά περιέχονται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου 

«Θυγατρική»: σε σχέση με ένα Πρόσωπο, κάθε Πρόσωπο που ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα το εν λόγω Πρόσωπο μέσω ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων προσώπων, ή που ελέγχεται ή κατέχεται από το εν λόγω Πρόσωπο, ή τελεί υπό κοινό έλεγχο ή ιδιοκτησία με το εν λόγω Πρόσωπο (για τους σκοπούς αυτούς, «έλεγχος» σημαίνει ιδιοκτησία μεριδίου άνω του 50% του άλλου Προσώπου ή δυνατότητα κατεύθυνσης και καθορισμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του εν λόγω Προσώπου) 

«Συμφωνία»: το Έντυπο Αίτησης Εμπόρου, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις») και τα Παραρτήματα 

«API»: μια ασφαλής εφαρμογή προγραμματιστικής διασύνδεσης που δημιουργείται βάσει προτύπων της αγοράς μεταξύ του ιστότοπου του Εμπόρου και του περιβάλλοντος της epay / των υπεργολάβων της epay για τους σκοπούς της επεξεργασίας Συναλλαγών Χωρίς τη Φυσική Παρουσία Κάρτας (CNP) 

«Εργάσιμη Ημέρα»: κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή δημόσιας ή τραπεζικής αργίας στην Ελλάδα 

«Κάρτα»: πιστωτική, χρεωστική κάρτα, κάρτα αγοραστή ή άλλη κάρτα πληρωμών που εκδίδεται στο πλαίσιο Συστήματος Καρτών που απαριθμείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, της οποίας τις συναλλαγές πληρωμών είναι σε θέση να επεξεργαστεί ή να εκκαθαρίσει η epay σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας τα ελάχιστα χαρακτηριστικά κάθε Κάρτας περιλαμβάνουν τον αριθμό της Κάρτας, το πλήρες όνομα του Κατόχου της Κάρτας (εκτός από τις προπληρωμένες κάρτες), την ημερομηνία λήξης της Κάρτας και το CVV2/CVC2 

«Κάτοχος Κάρτας»: σε σχέση με οποιαδήποτε Κάρτα, το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η Κάρτα 

«Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών»: οποιοδήποτε σύστημα ή οργανισμός πληρωμών με κάρτα (όπως VISA, MasterCard®, American Express ή άλλα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ή τοπικών συστημάτων) ή τραπεζικό σύστημα πληρωμών ή/και οργανισμός (όπως συστήματα άμεσων τραπεζικών συναλλαγών, συστήματα άμεσης χρέωσης ή συστήματα τραπεζικών μεταφορών)

«Κωδικός Επαλήθευσης Κάρτας»: μια ακολουθία ψηφίων που εκτυπώνεται σε μια κάρτα (π.χ. για τη Visa – CVV2, για τη Mastercard CVC2), η οποία χρησιμοποιείται για την περαιτέρω πιστοποίηση της ταυτότητας του Κατόχου της Κάρτας κατά τη διάρκεια μιας Συναλλαγής Χωρίς τη Φυσική Παρουσία Κάρτας (CNP) 

«Ειδοποίηση Τροποποίησης»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 19.2 

«Αντιστροφή Χρέωσης»: Συναλλαγή η οποία αμφισβητείται από Πελάτη και υπάρχει απαίτηση από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Πελάτη ή τον διαχειριστή του Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών να γίνει αντιστροφή και να επιστραφεί το ποσό της Συναλλαγής 

«Απαίτηση Αντιστροφής Χρέωσης»: οποιοδήποτε ποσό που ζητείται από την epay ή άρνηση οποιασδήποτε πληρωμής προς την epay από έναν εκδότη οποιασδήποτε Κάρτας σε σχέση με Αντιστροφή Χρέωσης

«Αναλογία Αντιστροφής Χρέωσης»: είτε: 

(α) ο λόγος του αριθμού των Αντιστροφών Χρεώσεων προς τον αριθμό των Συναλλαγών είτε 

(β) ο λόγος της αξίας των Αντιστροφών Χρεώσεων προς την αξία των Συναλλαγών, 

κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενός ημερολογιακού μήνα 

«Συναλλαγή CNP» ή «Συναλλαγή Χωρίς τη Φυσική Παρουσία Κάρτας»: Συναλλαγή από Πελάτη όπου ούτε ο Πελάτης ούτε η Κάρτα είναι φυσικά παρόντες στο σημείο πώλησης κατά τη στιγμή της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των Συναλλαγών MO/TO και των Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

«Ημερομηνία Έναρξης»: η ημερομηνία κατά την οποία η epay: (i) συμφωνεί ότι ο Έμπορος πληροί όλους τους σχετικούς Προαπαιτούμενους Όρους ή (ii) έχει παραιτηθεί από τις Προαπαιτούμενους Όρους σύμφωνα με τον Όρο 3.5 και ειδοποιεί τον Έμπορο για το σκοπό αυτό

«Προαπαιτούμενοι Όροι»: οι όροι που καθορίζονται στο

«Συμβατικό Έτος»: κάθε περίοδος 12 μηνών που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και κάθε επέτειος της Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος

«Εμπιστευτικές πληροφορίες»: κάθε πληροφορία που φέρει την ένδειξη «Εμπιστευτική» ή «Ιδιόκτητη» ή που εύλογα αναμένεται να είναι εμπιστευτική, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της γνωστοποίησης ή τη φύση της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων, με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, των όρων της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων, δεδομένων, στρατηγικών, μεθόδων, καταλόγων πελατών, τεχνικών προδιαγραφών, δεδομένων συναλλαγών και δεδομένων πελατών 

«Πελάτης»: κάθε Κάτοχος Κάρτας που παραγγέλνει, αγοράζει, μισθώνει ή λαμβάνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου σύμφωνα με Συναλλαγή με Κάρτα 

«Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων»: η ισχύουσα νομοθεσία που προστατεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει ή αντικαθιστά κατά καιρούς ή με άλλο τρόπο την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, και σε συνδυασμό με δεσμευτικές οδηγίες και κώδικες πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές εποπτικές αρχές

«Συναλλαγή DCC»: συναλλαγή όπως περιγράφεται και ορίζεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Γ – Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος της παρούσας Συμφωνίας 

«Υπηρεσίες DCC»: οι υπηρεσίες που περιγράφονται και ορίζονται στο Παράρτημα 1, Μέρος Γ – Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος της παρούσας Συμφωνίας και προβλέπονται σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα 

«Συναλλαγή Multicurrency»: συναλλαγή που περιγράφεται και ορίζεται στο Παράρτημα 1, Μέρος Δ – Multicurrency της παρούσας Συμφωνίας 

«Υπηρεσίες Multicurrency»: οι υπηρεσίες που περιγράφονται και ορίζονται στο Παράρτημα 1, Μέρος Δ – Multicurrency της παρούσας Συμφωνίας και παρέχονται σύμφωνα με το εν λόγω Παράρτημα 

«Προεξόφληση»: σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή (και ανά Συναλλαγή): 

(α) το ποσό που ισοδυναμεί με το γινόμενο του ποσού της Συναλλαγής επί το ποσοστό του Επιτοκίου Προεξόφλησης, συν το Επιτόκιο Προεξόφλησης στο σταθερό ποσό, εάν ισχύει συν 

(β) την ισχύουσα διατραπεζική προμήθεια (μαζί με τυχόν ισχύουσες προμήθειες του Συστήματος Καρτών) για την εν λόγω Συναλλαγή συν 

(γ) τυχόν τέλη συστήματος και άλλα τέλη δικτύου που έχουν εισαχθεί ή τροποποιηθεί από τα Συστήματα Καρτών ή τους εκδότες καρτών και επιβάλλονται στην epay για τη συγκεκριμένη Συναλλαγή συν 

(δ) οποιονδήποτε φόρο που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με την Προεξόφληση ή τις Υπηρεσίες (εκτός από φόρο που υπολογίζεται επί ή με βάση το εισόδημα ή τα κέρδη)

Εάν ο Έμπορος έχει επιλέξει μικτή τιμολόγηση στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου, τα σημεία (β) και (γ) δεν θα ισχύουν 

«Επιτόκιο Προεξόφλησης»: το ποσοστιαίο ποσό ή/και το σταθερό ποσό που ορίζεται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου, και το οποίο αναφέρεται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου ως τέλος ή/και χρέωση

«Συναλλαγή Ηλεκτρονικού Εμπορίου»: Συναλλαγή από έναν Πελάτη όπου ούτε ο Πελάτης ούτε η Κάρτα είναι φυσικά παρόντες στο σημείο πώλησης κατά τη στιγμή των Συναλλαγών και τα Δεδομένα Συναλλαγής παρουσιάζονται από τον Κάτοχο Κάρτας στον Έμπορο και/ή στην epay μέσω του ΑΡΙ 

«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»: η ημέρα κατά την οποία η epay αποστέλλει ειδοποίηση ότι έχει αποδεχθεί την αίτηση του Εμπόρου 

«Ευρώ» ή «EUR»: το νόμιμο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Εμπορικό Σήμα epay»: τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, το εμπορικό περίβλημα, η παρουσίαση του προϊόντος και άλλες αναπαραστάσεις της επωνυμίας της epay ή/και των θυγατρικών της, σε συνδυασμό με όλο το σχετικό υλικό μάρκετινγκ και προώθησης

«Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου epay»: πλατφόρμα που παρέχεται από την epay ή εκ μέρους της epay ώστε να καταστεί δυνατό ο Έμπορος να δέχεται Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

«Περίοδος Παράτασης»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 13 

«Προμήθειες»: οι προμήθειες και χρεώσεις που καταβάλλει ο Έμπορος στην epay για τις Υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου 

«Κατώτατο Όριο»: οποιοδήποτε χρηματικό όριο Συναλλαγών (όπως γνωστοποιείται στον Έμπορο από την epay από καιρό σε καιρό) πάνω από το οποίο ο Έμπορος πρέπει να λάβει την έγκριση της epay πριν από την ολοκλήρωση μιας Συναλλαγής. Το κατώτατο όριο μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με όλες τις Συναλλαγές, ανεξάρτητα από τον τύπο της Συναλλαγής, ή για συγκεκριμένο(-ους) τύπο(-ους) Συναλλαγών, π.χ. Συναλλαγές MO/TO ή Συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να ισχύουν διαφορετικά κατώτατα όρια από καιρό σε καιρό, όπως ανακοινώνεται στον Έμπορο 

«ΓΚΠΔ»: Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται

«Αρχική Διάρκεια»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 13

«Δόσεις»: υπηρεσία που παρέχεται σε κατόχους Ελληνικής πιστωτικής Κάρτας εγχώριας έκδοσης από τον εκδότη αυτής της Κάρτας και επιτρέπει στον Κάτοχο αυτό να πληρώνει δόσεις για την αγορά ή τη μίσθωση Προϊόντων/Υπηρεσιών του Εμπόρου από τον Έμπορο, όπου ο αριθμός των δόσεων επιλέγεται, εντός του ισχύοντος πλαισίου δόσεων, από τον Έμπορο οι δόσεις ενεργοποιούνται από την epay κατόπιν αιτήματος του Εμπόρου και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του αιτήματος αυτού από την epay

«Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, υποδείγματα χρησιμότητας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί σχεδίων, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες, εμπορικές και επιχειρηματικές επωνυμίες και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους, καταχωρισμένα ή μη, που υφίστανται κατά καιρούς οπουδήποτε στον κόσμο

«Ενδιαφερόμενο Μέρος»: η epay ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες Θυγατρικές της

«Ευθύνη»: οποιαδήποτε ευθύνη του ενός μέρους έναντι του άλλου που προκύπτει βάσει ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για παραβίαση, προσδοκώμενη παραβίαση, ψευδή δήλωση (συμπεριλαμβανομένης της προσυμβατικής ψευδούς δήλωσης) ή καταγγελία και ανεξάρτητα αν προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), μέσω αποζημίωσης, βάσει κανονισμού, εθιμικού δικαίου ή νόμου και ο όρος «Ευθύνες» ερμηνεύεται αναλόγως 

«Έντυπο Αίτησης Εμπόρου»: το έντυπο αίτησης που παρέχεται από την epay στον Έμπορο, το οποίο ο Έμπορος συμπληρώνει και υποβάλλει στην epay για την αξιολόγηση από την epay της πιθανής συνεργασίας με τον Έμπορο για την παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία 

«Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρου»: οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον Όρο 4 της παρούσας Συμφωνίας, τηρουμένων των όρων της παρούσας Συμφωνίας 

«Κωδικός Κατηγορίας Εμπόρου»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 5

«Ζημίες Εμπόρου»: όλες τις πραγματικές και εύλογα αναμενόμενες ζημίες που υφίσταται κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος: 

(α) ως συνέπεια: 

(i) αμέλειας, απάτης, ανεντιμότητας ή εσκεμμένου παραπτώματος από τον Έμπορο, οποιαδήποτε Θυγατρική του Εμπόρου, ή από οποιοδήποτε Τρίτο Πωλητή, ή από οποιοδήποτε από τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προστηθέντες, αντιπροσώπους, πελάτες του Εμπόρου ή οποιασδήποτε Θυγατρικής του Εμπόρου ή οποιουδήποτε Τρίτου Πωλητή 

(ii) οποιασδήποτε παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας από τον Έμπορο ή Θυγατρική του Εμπόρου (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης οποιασδήποτε δήλωσης, εγγύησης, διαβεβαίωσης, συμφωνίας ή δέσμευσης που έχει γίνει από τον Έμπορο ή οποιαδήποτε Θυγατρική του Εμπόρου στην παρούσα Συμφωνία ή σε σχέση με αυτή ή οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου ή συμφωνίας που παραδόθηκε από ή για λογαριασμό του Εμπόρου ή οποιασδήποτε Θυγατρικής του Εμπόρου σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία)

(iii) οποιασδήποτε παραβίασης των κανόνων ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών και/ή οποιουδήποτε ισχύοντος PCI DSS από τον Έμπορο, οποιαδήποτε Θυγατρική του Εμπόρου ή οποιονδήποτε Τρίτο Πωλητή, ή 

(β) για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προκύπτει ή απορρέει από οποιαδήποτε και όλα τα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των μη καταβληθέντων Προμηθειών, των χρεώσεων διακανονισμού, των προστίμων, των εξόδων (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ποσών που επιβάλλονται από έναν φορέα εκμετάλλευσης ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών), των Αντιστροφών Χρεώσεων, των επιστροφών ή των εύλογων αμοιβών και εξόδων νομικών και άλλων συμβούλων, των δικαστικών εξόδων και άλλων εξόδων επίλυσης διαφορών, τα οποία ανέλαβε το Ενδιαφερόμενο Μέρος), τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί: 

(i) να οφείλονται από τον Έμπορο σε οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος, ή 

(ii) να είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος 

σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία

«Προϊόν/Υπηρεσία Εμπόρου»: κάθε αγαθό, προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από έναν Έμπορο στους πελάτες του και το οποίο παραγγέλνεται, αγοράζεται, μισθώνεται ή παρέχεται με άλλο τρόπο σε έναν Πελάτη σύμφωνα με μια Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων όλων των Συναλλαγών στις οποίες ο Έμπορος υποστηρίζει άλλους που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του, οπότε ο Έμπορος θεωρείται ότι έχει όλα τα δικαιώματα και την πλήρη ικανότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές σχετικά με το εν λόγω Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου 

«Εκπρόσωπος(-οι) του Εμπόρου»: ο Έμπορος, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, τα μέλη του προσωπικού, οι εργολάβοι (συμπεριλαμβανομένων των Θυγατρικών του) και/ή οι υπεργολάβοι τρίτων που συμμετέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εμπόρου βάσει της παρούσας Συμφωνίας 

«Λογαριασμός Διακανονισμού του Εμπόρου»: ο λογαριασμός του Εμπόρου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί από τον Έμπορο στην epay στο όνομα του Εμπόρου, στον οποίο θα γίνεται η Πληρωμή Διακανονισμού, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως μεταξύ των μερών

«Μικρή Επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση η οποία, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, δεν υπερβαίνει τα όριο τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων τριών κριτηρίων: 

(α) Σύνολο ενεργητικού: 350.000 ευρώ 

(β) Καθαρός κύκλος εργασιών: 700.000 ευρώ 

(γ) Μέσος αριθμός εργαζομένων κατά την περίοδο αναφοράς: 10 άτομα 

«Συναλλαγή MO/TO»: Συναλλαγή από έναν Κάτοχο Κάρτας όπου ο Κάτοχος Κάρτας δεν είναι φυσικά παρών στο σημείο πώλησης κατά τη στιγμή της Συναλλαγής και τα Δεδομένα Συναλλαγής παρουσιάζονται από τον Κάτοχο Κάρτας στον Έμπορο ή/και την epay μέσω τηλεφωνικής ή ταχυδρομικής παραγγελίας 

«Οδηγός Λειτουργίας»: οι διαδικασίες λειτουργίας που εκδίδονται από την epay (και όπως τροποποιούνται κατά καιρούς) σε σχέση με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τμημάτων των εγχειριδίων λειτουργίας, των επίσημων κανόνων, των δελτίων, των ανακοινώσεων και παρόμοιων εγγράφων που εκδίδονται από τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών ή τα Δίκτυα Πληρωμών που ισχύουν κατά καιρούς

«Μέσο Πληρωμής»: κατά περίπτωση: (i) είτε μια συσκευή, διαδικασία ή μέσο που τίθεται στη διάθεση του Εμπόρου ως μέρος των Υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση των Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, των πιστωτικών καρτών, των χρεωστικών καρτών και των μεθόδων άμεσης μεταφοράς χρημάτων είτε (ii) στην περίπτωση Κατόχου Κάρτας μια παραλλαγή της Κάρτας που ο εν λόγω Κάτοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ξεκινήσει, να διεξάγει και να ολοκληρώσει μια Συναλλαγή στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Εμπόρου που προσφέρονται από την epay

«PCI DSS»: οι κατευθυντήριες γραμμές ή τα πρότυπα ασφάλειας του PCI SSC 

«PCI SSC»: Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας στον Τομέα των Πληρωμών μέσω Καρτών 

«Δίκτυο Πληρωμών»: οι διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό και την επεξεργασία ορισμένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε σχέση με τις Συναλλαγές 

«Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών»: η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (ΕΕ) 2015/2366, όπως εκάστοτε τροποποιείται 

«Νόμοι για τις υπηρεσίες πληρωμών»: ο νόμος 4537 ΦΕΚ Ι 84/15.5.2018 για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών στο ελληνικό δίκαιο και οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, όπως εκάστοτε τροποποιείται 

«Πρόσωπο»: φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, ένωση, συνεταιρισμός, καταπίστευμα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή οργανισμός

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων

«Τερματικό(ά) POS»: τερματικό(ά) που προσφέρεται(-ονται) από την epay προς μίσθωση στον Έμπορο 

«Περίοδος Μίσθωσης Τερματικού POS»: περίοδος μίσθωσης μίσθωσης που συμφωνείται μεταξύ του Εμπόρου και της epay η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης ενός τερματικού POS 

«Συναλλαγές Τράπεζας Πειραιώς με Προπληρωμή»: σειρά Συναλλαγών που πραγματοποιούνται σχετικά με Δόσεις, όπου το ποσό όλων των Συναλλαγών της σειράς, εκτός του ποσού της πρώτης Συναλλαγής, είχαν προπληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, ΑΦΜ 996763330 και αριθμό εγγραφής 157660660000, με διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» («Τράπεζα Πειραιώς») στον Έμπορο, βάσει ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ του Εμπόρου και της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αυτή κοινοποιείται στην epay από τον Έμπορο ή/και την Τράπεζα Πειραιώς 

«Επεξεργασμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με Συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν ή τέθηκαν σε επεξεργασία από την epay κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών 

«Απαγορευμένη Συναλλαγή»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 11.1.1 της παρούσας Συμφωνίας 

«Ρυθμιστική Αρχή»: οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή άλλη ρυθμιστική, θεσμοθετημένη ή μη οντότητα, επιτροπή ή φορέας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των Συστημάτων Καρτών ή Πληρωμών ή του προτύπου ασφάλειας PCI SSC), η οποία, είτε βάσει νόμου, κανόνων, κανονισμών, κωδίκων πρακτικής είτε με άλλο τρόπο, δικαιούται να ρυθμίζει, να ερευνά ή να επηρεάζει τα θέματα που ρυθμίζονται στην παρούσα Συμφωνία ή οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις της epay ή οποιουδήποτε από τους Εμπόρους της

«Ρυθμιστικές Απαιτήσεις»: οποιοσδήποτε νόμος, καταστατικό, κανονισμός, διαταγή, απόφαση, σύσταση, κανόνας, πολιτική ή κατευθυντήρια γραμμή που ψηφίζεται ή εκδίδεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, ρυθμιστική αρχή ή οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή ή οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τραπεζικών συστημάτων πληρωμών, των Συστημάτων Καρτών ή Πληρωμών ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος πληρωμών, συστήματος εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή παρόμοιου συστήματος που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο παρόν και συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων νόμων για την προστασία των καταναλωτών, νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλων νόμων και κανονισμών), σε συνδυασμό με το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS ή/και τυχόν εφαρμοστέους εθελοντικούς κώδικες πρακτικής ή κατευθυντήριες γραμμές που τηρούνται γενικά στον κλάδο των υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εγκρίνονται από οποιαδήποτε Ρυθμιστική Αρχή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία 

«Διαχειριστής Σχέσεων»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 31.2 της παρούσας Συμφωνίας 

«Ποσό Αποθεματικού»: έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 8 της παρούσας Συμφωνίας και αντιπροσωπεύει το ποσό που καθορίζεται από την epay στον Έμπορο όταν η epay επιβεβαιώνει την αποδοχή του Εντύπου Αίτησης Εμπόρου

«Κανόνες»: όλοι οι ισχύοντες κανόνες, κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές οποιουδήποτε τρίτου μέρους (και όλες οι πολιτικές ή διαδικασίες που μπορεί να παρέχονται από την epay στον Έμπορο σε σχέση με τους εν λόγω κανόνες, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές), όπως μπορεί να υφίστανται κατά καιρούς και όπως ισχύουν για τις Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που εκδίδονται από τα Δίκτυα Καρτών ή/και Πληρωμών που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο ισχύον Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών, καθώς και εκείνων που εκδίδονται από τα εθνικά και περιφερειακά δίκτυα αυτόματης εκκαθάρισης και οποιοδήποτε άλλο Δίκτυο Πληρωμών μέσω του οποίου οι συναλλαγές στο πλαίσιο της παρούσας μπορούν να διεκπεραιωθούν ή να εκκαθαριστούν

«Παράρτημα»: παράρτημα στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

«Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA» ή «Εντολή»: εντολή υπέρ της epay, με την οποία ο Έμπορος εξουσιοδοτεί (α) την epay να αποστέλλει επαναλαμβανόμενες οδηγίες στην τράπεζα όπου τηρείται ο Λογαριασμός Διακανονισμού του Εμπόρου για να χρεώνει τον Λογαριασμό Διακανονισμού του Εμπόρου και (β) την τράπεζα όπου τηρείται ο Λογαριασμός Διακανονισμού του Εμπόρου να χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό του Εμπόρου σύμφωνα με τις οδηγίες της epay

«Παραρτήματα Υπηρεσιών»: τα σχετικά μέρη του Παραρτήματος 1 που περιγράφουν τις Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρου και κάθε μία από τις πρόσθετες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας που επιλέγονται από τον Έμπορο στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου

«Υπηρεσίες»: οι Υπηρεσίες Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρου και οι σχετικές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας που επιλέγονται από τον Έμπορο στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου και εγκρίνονται από την epay ή όπως προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τον Όρο 19

«Τερματικό»: τερματικό σημείου πώλησης και όλες οι άλλες συσκευές σημείου πώλησης, το υλικό, ο σχετικός εξοπλισμός, το λογισμικό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τον Έμπορο για τη διεκπεραίωση Συναλλαγών, τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται ενίοτε από τα ισχύοντα Συστήματα Καρτών και από την epay

«Τερματικό Τρίτου»: Τερματικό που πωλείται, μισθώνεται, εκμισθώνεται ή παρέχεται με άλλο τρόπο στον Έμπορο ή για λογαριασμό του από οποιοδήποτε Πρόσωπο εκτός της epay

«Τρίτος Πωλητής»: κάθε Πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή διευκολύνει τις λειτουργίες του Εμπόρου, το οποίο δεν είναι Θυγατρική της epay και το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS

«Token»: μια μοναδική ακολουθία 16 ψηφίων που πληροί τις απαιτήσεις ενός έγκυρου αριθμού κάρτας (επικυρωμένου από τον αλγόριθμο Luhn) και έχει μορφή 888888** κάθε Token σχετίζεται μοναδικά με έναν Έμπορο, μια Κάρτα (κατακερματισμένη και κρυπτογραφημένη) και έναν κωδικό που παράγεται από έναν Έμπορο μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Tokenization και προσδιορίζει μοναδικά το συγκεκριμένο αίτημα παροχής Token

«Διαδικτυακή Υπηρεσία Tokenization»: μια διαδικτυακή υπηρεσία που διατίθεται στον Έμπορο από την epay μέσω της οποίας ο Έμπορος στέλνει δεδομένα Κάρτας και λαμβάνει πίσω ένα Token

«Συναλλαγή»: οποιαδήποτε συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης Συναλλαγής CNP, μεταξύ του Εμπόρου και ενός Πελάτη, σε σχέση με την οποία χρησιμοποιείται μια Κάρτα ή ένα ισχύον Μέσο Πληρωμής για την αγορά ή τη μίσθωση Προϊόντων/Υπηρεσιών από τον Έμπορο ή/και μια συναλλαγή για την αντιστροφή μιας τέτοιας αγοράς ή μίσθωσης προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν ο Έμπορος έχει αποδεχθεί η αγορά ή η μίσθωση των Προϊόντων/Υπηρεσιών από τον Έμπορο να γίνει σε Δόσεις, κάθε Δόση θεωρείται ως ξεχωριστή Συναλλαγή και όλες οι Δόσεις σε σχέση με την εν λόγω αγορά θεωρούνται ως σειρά Συναλλαγών

«Δεδομένα Συναλλαγής»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται ή χρησιμοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Πελάτη, προκειμένου να γίνει επεξεργασία μιας Συναλλαγής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που χρησιμοποιείται ή παράγεται κατά την επεξεργασία των Συναλλαγών σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία

«Τερματικά POS χωρίς Χειριστή»: Τερματικά POS για τη διενέργεια Συναλλαγών χωρίς τη μεσολάβηση του Εμπόρου ή/και άλλου Προσώπου εκτός του Κατόχου Κάρτας στη διαδικασία πληρωμής

«Όροι Μίσθωσης Μη Ρυθμιζόμενου Τερματικού POS»: υπηρεσίες που παρέχονται, με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας Συμφωνίας και 

«Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»: οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία που παρέχεται από την epay ή από Τρίτο Πωλητή. 

«Ψηφιακά Τερματικά POS»: ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει η epay στον Έμπορο ώστε να επιτρέψει στον Έμπορο να δέχεται Συναλλαγές CNP 

2.2 Οι επικεφαλίδες χρησιμεύουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν τη σύνταξη ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 

2.3 Αναφορές σε Όρους και Παραρτήματα αφορούν τους όρους και τους πίνακες της παρούσας Συμφωνίας. 

2.4 Εκτός αν προκύπτει αντίθετη πρόθεση, οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο οι λέξεις που εισάγουν το αρσενικό γένος περιλαμβάνουν το θηλυκό και το ουδέτερο και το αντίστροφο οι αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, συνεταιρισμούς ή αρχές. 

2.5 Κάθε φράση που εισάγεται με τον όρο «περιλαμβάνει», «περιλαμβάνεται», «ιδίως» ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση ερμηνεύεται μόνο ενδεικτικά και δεν περιορίζει το νόημα των λέξεων που προηγούνται του εν λόγω όρου. 

2.6 Η παραπομπή σε οποιαδήποτε συμφωνία, σύμβαση ή έγγραφο ερμηνεύεται ως παραπομπή σε αυτό όπως τροποποιείται ή συμπληρώνεται κατά καιρούς. 

2.7 Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας Συμφωνίας και οποιουδήποτε από τα Παραρτήματά της, η σύγκρουση επιλύεται σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 

(α) τα Παραρτήματα των Υπηρεσιών 

(β) τα άλλα Παραρτήματα και 

(γ) οι άλλοι όροι που αναφέρονται στο κύριο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1 Η epay θα παρέχει τις Υπηρεσίες στον Έμπορο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. 

3.2 Για τους σκοπούς των Νόμων περί Υπηρεσιών Πληρωμών, ο Έμπορος επιβεβαιώνει κατά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας ότι: (α) ενεργεί για τους σκοπούς του εμπορίου, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του, και (β) έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα και πλήρη τίτλο και ικανότητα σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες Κανονιστικές Απαιτήσεις να πωλεί ή/και να συναλλάσσεται με Πελάτες σε σχέση με τα Προϊόντα / Υπηρεσίες του Εμπόρου που θα εκκαθαριστούν από την epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Εάν ο Έμπορος δεν είναι Μικρή Επιχείρηση, ο Έμπορος συμφωνεί ότι η epay μπορεί να παρέχει τις Υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που προβλέπεται στους Νόμους περί Υπηρεσιών Πληρωμών και σε τέτοιες περιπτώσεις οι ισχύουσες διατάξεις των Νόμων περί Υπηρεσιών Πληρωμών δεν εφαρμόζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 61 των Νόμων περί Υπηρεσιών Πληρωμών. 

3.3 Ο Έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ικανοποιήσει όλους τους Προαπαιτούμενους Όρους εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. 

3.4 Η epay θα είναι υποχρεωμένη να παρέχει τις Υπηρεσίες στον Έμπορο μόνο από τη στιγμή που η epay θα επιβεβαιώσει στον Έμπορο ότι οι Προαπαιτούμενοι Όροι έχουν ικανοποιηθεί ή ότι η epay έχει παραιτηθεί από τους Όρους αυτούς, δηλαδή από την Ημερομηνία Έναρξης. 

3.5 Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι η epay λειτουργεί αποκλειστικά ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ότι η epay: 

(α) σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί ως πωλητής, αγοραστής, έμπορος, μεσάζων, λιανοπωλητής, δημοπράτης, προμηθευτής, διανομέας, κατασκευαστής, μεσίτης, αντιπρόσωπος ή έμπορος οποιουδήποτε Προϊόντος / Υπηρεσίας του Εμπόρου ή/και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας παρεχόμενων από Τρίτους Πωλητές και 

(β) δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν / Υπηρεσία του Εμπόρου ή/και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας παρεχόμενες από Τρίτους Πωλητές και δεν διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα οποιουδήποτε Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου ή/και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας παρεχόμενων από Τρίτους Πωλητές. 

3.6 Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν υποχρεώνει την epay να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των Κανονιστικών Απαιτήσεων. 

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1 Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών εμπόρου περιλαμβάνουν: 

(α) την εκκαθάριση Συναλλαγών μεταξύ του Εμπόρου και των Κατόχων Καρτών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

(β) τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των Συναλλαγών μεταξύ του Εμπόρου και των Κατόχων Καρτών σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και 

(γ) την παροχή μιας διευκόλυνσης για την αντιμετώπιση ερωτημάτων και την επίλυση παραπόνων των εμπόρων σε σχέση με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία. 

4.2 Η epay θα παρέχει επίσης ή/και θα διαυκολύνει την παροχή από Τρίτους Πωλητές προς τον Έμπορο μία ή περισσότερες από τις εφαρμοστέες Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτές επιλέγονται από τον Έμπορο στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου, ή όπως προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας από τα μέρη κατά καιρούς. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας που προσφέρει η epay παρατίθενται στα αντίστοιχα μέρη του Παραρτήματος 1. 

5. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΥ 

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Έμπορο σχετικά με την επιχείρησή του, η epay, κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τους Κανόνες, αποδίδει έναν κωδικό αποδέκτη Κάρτας («Κωδικός Κατηγορίας Εμπόρου») στον Έμπορο. 

6. API, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤOKENIZATION ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ POS 

6.1 Εάν ο Έμπορος έχει λάβει έγκριση από την epay να επεξεργάζεται Συναλλαγές CNP, η epay θα διαθέσει στον Έμπορο το API και τη Διαδικτυακή Υπηρεσία Tokenization σύμφωνα με το Παράρτημα 1, Μέρος Α. 

6.2 Εάν ο Έμπορος έχει ζητήσει να μισθώσει ένα ή περισσότερα τερματικά POS από την epay, η epay θα παρέχει το/τα τερματικό/ά POS στον Έμπορο για να το/τα μισθώσει σύμφωνα με τους Όρους Μίσθωσης Μη Ρυθμιζόμενων Τερματικών POS του Παραρτήματος 4. 

7. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

7.1 Η epay θα καταβάλλει στον Έμπορο το συνολικό ποσό των Συναλλαγών που πραγματοποιούνται με τον Έμπορο, οι οποίες έχουν υποβληθεί κανονικά στην epay από τον Έμπορο σε καθημερινό αρχείο εντολών σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας και σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και έχουν γίνει αποδεκτές προς πληρωμή από την epay μείον: 

(α) τη συνολική Προεξόφληση για όλες αυτές τις Συναλλαγές και, για Συναλλαγές Τράπεζας Πειραιώς με Προπληρωμή, επιπλέον τη συνολική Προεξόφληση για όλες τις ακόλουθες Συναλλαγές της σειράς αυτής 

(β) οποιαδήποτε προηγούμενη υπερβάλλουσα πληρωμή λόγω επιστροφών ή πιστώσεων που χορηγήθηκαν από τον Έμπορο 

(γ) όλες τις Απαιτήσεις Αντιστροφής Χρεώσεων ή άλλες αξιώσεις βάσει του Όρου 11 (Αμφισβητούμενες Συναλλαγές) και 

(δ) ποσό ίσο με όλες τις κρατήσεις ή παρακρατήσεις φόρου (εάν υπάρχουν) που ισχύουν ή έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των πληρωμών προς την epay από ένα Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών ή έναν εκδότη καρτών σε σχέση με τη Συναλλαγή που αναφέρεται στον παρόντα Όρο 7.1. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για Συναλλαγές Τράπεζας Πειραιώς με Προπληρωμή, η epay θα καταβάλλει στον Έμπορο το συνολικό ποσό της πρώτης Συναλλαγής της σειράς αυτής που πραγματοποιήθηκε από τον Έμπορο, η οποία έχει υποβληθεί σωστά στην epay από τον Έμπορο σε καθημερινό αρχείο εντολών σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας και με την παρούσα Συμφωνία και έχει γίνει δεκτή για πληρωμή από την epay μείον της Προεξόφλησης που ισχύει για την Συναλλαγή αυτή και μείον της Προεξόφλησης που ισχύει για όλες τις ακόλουθες Συναλλαγές της σειράς αυτής. Τα εν λόγω ποσά (μείον της ισχύουσας Προεξόφλησης) θα καταβληθούν από την epay στην Τράπεζα Πειραιώς βάσει ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα παράσχει η Τράπεζα Πειραιώς εκ μέρους του Εμπόρου στην epay. 

7.2 Όλες οι πληρωμές προς τον Έμπορο θα γίνονται στο Λογαριασμό Διακανονισμού του Εμπόρου. 

7.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στον Έμπορο το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας αφού η epay λάβει το ποσό της Συναλλαγής από τον οργανισμό έκδοσης. 

Η epay δικαιούται να παρακρατεί ή να αφαιρεί από τις πληρωμές αυτές οποιεσδήποτε κρατήσεις ή παρακρατήσεις απαιτούνται από το νόμο. 

7.4 Είναι σημαντικό ο Έμπορος να ελέγχει τακτικά την ακρίβεια όλων των πληρωμών προς τον Έμπορο σύμφωνα με τον Όρο 7.1 ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν συναλλαγές που έχουν λογιστικοποιηθεί εσφαλμένα εντοπίζονται και κοινοποιούνται στην epay το συντομότερο δυνατό. Εάν ο Έμπορος: 

(α) δεν είναι Μικρή Επιχείρηση: 

(i) πρέπει να ενημερώνει την epay αμέσως μόλις αντιληφθεί ότι μια Συναλλαγή ενδέχεται να έχει λογιστικοποιηθεί εσφαλμένα σε διακανονισμό και άλλες πληρωμές και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ανακάλυψη του λόγου της ένστασης ή της ανησυχίας μετά την ημερομηνία της συναλλαγής, εκτός εάν η epay δεν έχει καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή όπως απαιτείται από το νόμο και 

(ii) δεν θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιαδήποτε Συναλλαγή ή οποιαδήποτε Πληρωμή Διακανονισμού για την εν λόγω Συναλλαγή μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την πραγματοποίησή της, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών κανόνων ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών 

(β) είναι Μικρή Επιχείρηση: 

(i) οφείλει να ειδοποιεί την epay αμέσως μόλις αντιληφθεί ότι μια Συναλλαγή ενδέχεται να έχει λογιστικοποιηθεί εσφαλμένα στο διακανονισμό και σε άλλες πληρωμές και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, εκτός εάν η epay δεν έχει καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Συναλλαγή, όπως απαιτείται από το νόμο και 

(ii) δεν θα έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει οποιαδήποτε Συναλλαγή ή οποιαδήποτε Πληρωμή Διακανονισμού για την εν λόγω Συναλλαγή μετά την πάροδο δεκατριών (13) μηνών από την πραγματοποίησή της, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεωτικών κανόνων ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών. 

7.5 Οποιαδήποτε πληρωμή από την epay σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας θα πραγματοποιείται με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων, δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων που η epay μπορεί να έχει κατά του Εμπόρου και δεν θα αποτελεί οποιαδήποτε παραδοχή ή αναγνώριση από την epay ότι ο Έμπορος έχει εκπληρώσει δεόντως τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή της ορθότητας του ποσού που καταβλήθηκε. 

7.6 Η epay έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να συμψηφίσει οποιεσδήποτε απαιτήσεις, έξοδα, επιβαρύνσεις, ποινές και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών του Εμπόρου) που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της παρούσας Συμφωνίας με ποσά που οφείλει στον Έμπορος σύμφωνα με τον Όρο 7.1. 

8. ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

8.1 Η epay μπορεί να απαιτήσει από τον Έμπορο να παράσχει κεφάλαια ίσα με το ποσό που καθορίζεται από την epay στον Έμπορο όταν (α) η epay επιβεβαιώσει την αποδοχή του Εντύπου Αίτησης του Εμπόρου, ή/και (β) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας σύμφωνα με τον Όρο 8.2. Το ποσό αυτό θα αποτελεί το «Ποσό Αποθεματικού» και θα είναι διαθέσιμο για την πληρωμή της epay για όλες τις πραγματικές και εύλογα αναμενόμενες Ζημίες Εμπόρου. 

8.2 Η epay μπορεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας να ζητήσει ή/και να αλλάξει το ποσό που απαιτεί να παρέχει ο Έμπορος ως Ποσό Αποθεματικού, ενημερώνοντας τον Έμπορο ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη άποψη της epay: 

(α) το προφίλ κινδύνου του Εμπόρου αλλάζει 

(β) υπήρξε αύξηση ή μείωση: 

(i) στον όγκο ή στην αξία συναλλαγών άνω του 30% 

(ii) στην Αναλογία Αντιστροφής Χρεώσεων άνω του 1% ή 

(iii) στον όγκο ή στην αξία των επιστροφών συναλλαγών άνω του 30%, 

κατά τη διάρκεια ενός Συμβατικού Έτους σε σύγκριση με το προηγούμενο Συμβατικό Έτος ή, για το πρώτο Συμβατικό Έτος, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα σε σύγκριση με τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα 

(γ) υπήρξε αλλαγή: 

(i) στην επιχείρηση του Εμπόρου, έτσι ώστε να μην της αποδίδεται πλέον ο Κωδικός Κατηγορίας Εμπόρου που η epay έχει αποδώσει στον Έμπορο σύμφωνα με τον Όρο 5 

(ii) στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο ενός Εμπόρου και/ή

(iii) στην τοποθεσία ενός Εμπόρου 

(δ) υπάρχουν ενδείξεις δόλιας δραστηριότητας σε λογαριασμό Εμπόρου ή στο σημείο πώλησης 

(ε) υπάρχει κίνδυνος ο Έμπορος να καταστεί αφερέγγυος ή με άλλο τρόπο να μην είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη του όταν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα και/ή 

(στ) ο Έμπορος δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας. 

8.3 Εάν η epay ειδοποιήσει τον Έμπορο ότι το Ποσό Αποθεματικού απαιτείται ή/και έχει αυξηθεί, ο Έμπορος θα πρέπει να παράσχει αμέσως τα κεφάλαια, ώστε να παρέχει το πλήρες ποσό του Αποθεματικού όπως ζητήθηκε. 

8.4 Η epay μπορεί να επανεξετάζει το προφίλ κινδύνου του Εμπόρου από καιρό σε καιρό (αν και δεν έχει υποχρέωση να το κάνει) και, εάν κατά την εύλογη γνώμη της epay ο κίνδυνος που παρουσιάζει ο Έμπορος έχει μειωθεί, η epay μπορεί να μειώσει το Ποσό Αποθεματικού και να επιστρέψει τη διαφορά στον Έμπορο. 

8.5 Η epay θα καταβάλει το Ποσό Αποθεματικού στον Έμπορο μετά την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον η epay βεβαιωθεί ότι: 

(α) έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι σχετικές πληρωμές σε σχέση με Αντιστροφές Χρεώσεων και επιστροφές χρημάτων και 

(β) δεν υπάρχει εύλογη προοπτική να επιβληθούν πρόστιμα ή άλλες υποχρεώσεις σε σχέση με τις Συναλλαγές. 

9. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ 

9.1 Λεπτομέρειες σχετικά με το Κατώτατο Όριο (εάν υπάρχει) καθορίζονται στον Οδηγό Λειτουργίας. 

9.2 Σε περίπτωση που επιβάλλεται Κατώτατο Όριο, ο Έμπορος δεν θα ολοκληρώνει Συναλλαγή που υπερβαίνει το Κατώτατο Όριο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της epay. 

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 

10.1 Εάν ο Έμπορος αποδεχθεί επιστροφή από τον Πελάτη οποιουδήποτε αγαθού ή λογισμικού που πωλείται ή αδειοδοτείται στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής ή συμφωνήσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων ή να παράσχει έκπτωση στον Πελάτη του ποσού της Συναλλαγής ή οποιουδήποτε μέρους αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή εάν ο Πελάτης ακυρώσει τη Συναλλαγή ή δικαιούται, στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφών αγαθών ή χρημάτων ή εκπτώσεων του Εμπόρου, επιστροφή ή έκπτωση του συνόλου ή μέρους του ποσού της Συναλλαγής, ο Έμπορος οφείλει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων ή έκπτωση στον Πελάτη μόνο με την έκδοση πίστωσης του κατάλληλου ποσού στο λογαριασμό της Κάρτας του σχετικού Πελάτη και την υποβολή της στην epay σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία (και με κανέναν άλλο τρόπο), εφόσον η Κάρτα εξακολουθεί να είναι έγκυρη. Εάν η epay ειδοποιήσει τον Έμπορο ότι ο Έμπορος οφείλει οποιοδήποτε ποσό στην epay λόγω της επεξεργασίας οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων ή έκπτωσης, ο Έμπορος υποχρεούται να μεταφέρει αμέσως το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει η epay. 

11. ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

11.1 Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εξουσιοδότησης ή/και κωδικών αριθμών εξουσιοδότησης που δόθηκαν σε σχέση με τη σχετική Συναλλαγή ή σειρά Συναλλαγών, η epay έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή στον Έμπορο του συνόλου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε Συναλλαγής μείον την Προεξόφληση (όπου ισχύει τέτοια Προεξόφληση), ή, αν η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί, και κατά τη διακριτική ευχέρεια της epay, να αποστείλει βάσει Εντολής Άμεσης Χρέωσης SEPA, επαναλαμβανόμενες οδηγίες στην Τράπεζα Πειραιώς, ή βάσει άλλων οδηγιών πληρωμής που έχει αποδεχθεί η Τράπεζα Πειραιώς, να χρεώσει τον λογαριασμό του Εμπόρου που αναφέρεται στην Εντολή με το εν λόγω ποσό ή/και να απαιτήσει την άμεση επιστροφή του εν λόγω ποσού από τον Έμπορο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) ο Πελάτης επέστρεψε το προϊόν στον Έμπορο ή αμφισβητεί τη φύση, την ποιότητα, την ποσότητα, τη χρήση ή την καταλληλότητα των αγαθών που πωλήθηκαν και/ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της Συναλλαγής ή ισχυρίζεται ότι ο Έμπορος παραβίασε τους όρους της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνήφθη μεταξύ του Εμπόρου και του Πελάτη ή οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση που δόθηκε από τον Έμπορο στον Πελάτη 

(β) ο Πελάτης αμφισβητεί ή αρνείται ότι η σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσίας με τον Έμπορο συνήφθη από αυτόν ή ότι παρέλαβε τα πωληθέντα αγαθά και/ή τις παρασχεθείσες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Συναλλαγής ή ισχυρίζεται ότι η εντολή πληρωμής δόθηκε ή τροποποιήθηκε χωρίς τη γνώση, τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότησή του 

(γ) η σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσίας που έχει συναφθεί μεταξύ του Εμπόρου και του Πελάτη σε σχέση με τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Συναλλαγής είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά νόμο ή η χρήση της Κάρτας ή η εκτέλεση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσίας συνεπάγεται οποιαδήποτε παράνομη πράξη 

(δ) ο Πελάτης ή ο εκδότης της Κάρτας ισχυρίζεται ότι η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής είναι πλαστή ή ότι η υπογραφή του Κατόχου της Κάρτας έχει πλαστογραφηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της υπογραφής στην Κάρτα και της υπογραφής στην απόδειξη συναλλαγής, ή ο Πελάτης ισχυρίζεται ότι η Συναλλαγή είναι με οποιονδήποτε τρόπο δόλια ή αλλοιωμένη ή προϊόν απάτης ή πλαστογραφίας, ανεξάρτητα από το αν ο Έμπορος τελούσε εν γνώσει ή όχι

(ε) η Συναλλαγή δεν υποβάλλεται για διακανονισμό από τον Έμπορο εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία Συναλλαγής

(στ) η πληρωμή σε σχέση με τη Συναλλαγή έχει γίνει εσφαλμένα ή λανθασμένα από την epay ή από τον Πελάτη προς τον Έμπορο 

(ζ) δεν έχει ζητηθεί ή/και δεν έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση από τον Έμπορο για τη Συναλλαγή ή τη σειρά Συναλλαγών, όπως απαιτείται βάσει της παρούσας Συμφωνίας 

(η) η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για τη Συναλλαγή δεν είναι έγκυρη ή έχει λήξει 

(θ) ο Έμπορος δεν παραδίδει στην epay το πρωτότυπο ή αντίγραφο ή εκτύπωση οποιασδήποτε κατάστασης, λογαριασμού ή τιμολογίου ή άλλου εγγράφου ή αρχείου που σχετίζεται με τη Συναλλαγή το συντομότερο δυνατό μετά από αίτημα, όπως απαιτείται από την epay

(ι) κατά την αναζήτηση εξουσιοδότησης για μια Συναλλαγή, το όνομα του Πελάτη και/ή το όνομα της Κάρτας ή ο αριθμός λογαριασμού της Κάρτας και/ή η περίοδος ισχύος της Κάρτας και/ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δόθηκαν στην epay λανθασμένα (είτε ως αποτέλεσμα σφάλματος ή αμέλειας του Εμπόρου είτε όχι) 

(κ) η epay έχει λάβει Απαίτηση Αντιστροφής Χρέωσης σχετικά με τη Συναλλαγή ή ο εκδότης οποιασδήποτε Κάρτας αρνείται για οποιονδήποτε λόγο να εκπληρώσει οποιαδήποτε Συναλλαγή 

(λ) Η epay είναι της γνώμης ότι υπάρχει απάτη, πλαστογραφία ή ύποπτες περιστάσεις γύρω από οποιαδήποτε Συναλλαγή 

(μ) υπήρξε ουσιώδης παραβίαση από τον Έμπορο οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσής του βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εκδοθεί από την epay, τα Συστήματα Καρτών ή τις αρμόδιες αρχές

(ν) η υποτιθέμενη Συναλλαγή καλύπτει μια συναλλαγή με την οποία ο Έμπορος πληρώνει τον Πελάτη ή 

(ξ) έχει γίνει χρήση ή απόπειρα χρήσης των αποδείξεων συναλλαγής μιας συγκεκριμένης συναλλαγής για διπλή ή πολλαπλή πίστωση στον Πελάτη, με αποτέλεσμα πλαστή ή δόλια συναλλαγή σε βάρος της epay

11.2 Εάν οι Αμφισβητούμενες Συναλλαγές και τα ποσά που επιστρέφονται στους Πελάτες λόγω τέτοιων διαφορών υπερβαίνουν το 0,5% του ποσού όλων των μηνιαίων Συναλλαγών για περίοδο δύο (2) μηνών, ο Έμπορος θα υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του ποσοστού των Αμφισβητούμενων Συναλλαγών και των επιστρεφόμενων ποσών. Εάν ο Έμπορος δεν λάβει καθόλου ή δεν λάβει σε ικανοποιητικό βαθμό τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των εν λόγω ποσοστών, ο Έμπορος θα υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την epay για κάθε πρόστιμο που ενδέχεται να επιβληθεί στην epay από οποιαδήποτε αρχή ή υπηρεσία. Η epay θα θέτει στη διάθεση του Εμπόρου τον σχετικό κατάλογο των εν λόγω προστίμων, κατόπιν αιτήματος. 

11.3 Σε περίπτωση που η epay επικαλείται έναντι του Εμπόρου την επέλευση οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιστάσεις, ο Έμπορος θα δικαιούται να ζητήσει από την epay να παράσχει πληροφορίες επαρκείς για την απόδειξη αυτών και η epay θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να τις αποκτήσει και να τις παράσχει, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η epay δεν υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες που δεν έχει στην κατοχή της ή πληροφορίες για τις οποίες έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Η epay υποχρεούται να ειδοποιεί τον Έμπορο το συντομότερο δυνατό σχετικά με οποιαδήποτε Απαίτηση Αντιστροφής Χρέωσης από τον εκδότη ή άλλο εκδότη της Κάρτας και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανόνες. Με την εξαίρεση του Όρου 0, η εύλογη απόφαση της epay σχετικά με το αν οποιοδήποτε από τα γεγονότα του Όρου 11.1 έχει συμβεί, είναι οριστική και δεσμευτική για τον Έμπορο, εκτός εάν ο Έμπορος μπορεί να αποδείξει στην epay ότι το εν λόγω γεγονός δεν συνέβη. Εάν η epay προχωρήσει σε οποιαδήποτε πληρωμή που είχε το δικαίωμα να αρνηθεί σύμφωνα με το παρόν, το καταβληθέν ποσό, όπως αποδεικνύεται από τα αρχεία της epay, τα οποία η Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι έχουν πλήρη αποδεικτική αξία, πλέον των συναλλαγματικών προσαρμογών, εάν υπάρχουν, θα επιστραφεί από τον Έμπορο στην epay ή θα παρακρατηθεί, μέσω συμψηφισμού, από την epay από τις τότε τρέχουσες ή μελλοντικές πληρωμές που οφείλονται στον Έμπορο. 

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

12.1 Ο Έμπορος δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με Συναλλαγές που αφορούν αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες που ενίοτε γνωστοποιούνται στον Έμπορο από την
epay ως απαγορευμένες (κάθε μία από αυτές, «Απαγορευμένη Συναλλαγή»). Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, τα εν λόγω απαγορευμένα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

(α) συστήματα γρήγορου πλουτισμού

(β) σεμινάρια ακινήτων

(γ) επενδυτικά προγράμματα ή ευκαιρίες

(δ) αποκατάσταση πίστωσης, εάν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την epay

(ε) υπηρεσίες μείωσης στεγαστικών δανείων

(στ) ψευδοφαρμακευτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των χαπιών αντιγήρανσης και των θρεπτικών ουσιών για σεξ)

(ζ) αλυσιδωτές επιστολές

(η) δωρεάν δώρα, βραβεία, κληρώσεις ή άλλες εμπορικές προσφορές που προσφέρονται ως κίνητρο για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών

(θ) εισπρακτικές εταιρείες ή δικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται με την είσπραξη οφειλών ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που σχετίζεται με την είσπραξη πληρωμών ή απαιτήσεων, εάν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την epay

(ι) ταξιδιωτικά κλαμπ

(κ) υπαίθριες αγορές (δηλ. επιχειρήσεις ή ιδιώτες που λειτουργούν από περίπτερο, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, με ή χωρίς μίσθωση, άδεια και είτε είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί χώροι)

(λ) παράνομα αγαθά ή υπηρεσίες ή οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη, βοήθεια ή ενθάρρυνση της προμήθειας ή χρήσης παράνομων αγαθών ή υπηρεσιών

(μ) παράνομες δραστηριότητες λαχειοφόρων αγορών ή τυχερών παιγνίων

(ν) συστήματα πυραμίδας ή πολυεπίπεδου μάρκετινγκ ή διανομής

(ξ) υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων ή πιστωτικού χρόνου ομιλίας

(ο) υπηρεσίες εξαργύρωσης επιταγών

(π) εμπόριο όπλων ή στρατιωτικών ή αμυντικών αγαθών ή υπηρεσιών

(ρ) συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ή σύνεργα ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένων χαπιών αδυνατίσματος και ενισχυτικών σώματος

(σ) παράνομα όπλα

(τ) πορνογραφικό περιεχόμενο ή υπηρεσίες ή άλλο υλικό που υποκινεί τη βία, το μίσος ή το ρατσισμό ή που θεωρείται άσεμνο

(υ) παράνομες λήψεις ή αγαθά ή υπηρεσίες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε προσώπου σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία

(φ) κυβερνητικές ταυτότητες και άδειες, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων και ανανεώσεων ή οποιουδήποτε άλλου πλαστού προϊόντος

(χ) μη εγγεγραμμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα και

(ψ) οποιαδήποτε άλλα αγαθά ή υπηρεσίες των οποίων η προσφορά ή η παροχή είναι παράνομη σύμφωνα με τις Κανονιστικές Απαιτήσεις,

ή οποιαδήποτε άλλα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες που ενδέχεται να προσδιορίζονται ως Απαγορευμένη Συναλλαγή από καιρό σε καιρό στον Οδηγό Λειτουργίας.

13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13.1 Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Εκτός αν καταγγελθεί νωρίτερα σύμφωνα με τον Όρο 28 (Καταγγελία) ή τον παρόντα Όρο 13, η παρούσα Συμφωνία θα συνεχιστεί για Αρχική Διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

13.2 Εάν η Συμφωνία δεν καταγγελθεί πρόωρα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, τότε η Αρχική Διάρκεια παρατείνεται αυτόματα για περαιτέρω Περιόδους Παράτασης δώδεκα (12) μηνών η καθεμία σε συνεχή βάση.

13.3 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ή της αντίστοιχης Περιόδου Παράτασης, προκειμένου να παύσει η αυτόματη ανανέωση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Έμποροι που είναι Μικρές Επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν γραπτή ειδοποίηση στην epay το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της Αρχικής Διάρκειας ή της αντίστοιχης Περιόδου Παράτασης για να τερματίσουν την παρούσα Συμφωνία στο τέλος της αντίστοιχης διάρκειας.

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

14.1 Πέραν των άλλων υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Έμπορος οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Κανόνες. Εάν ειδοποιηθεί από την epay ότι οποιαδήποτε δραστηριότητά του είναι ή μπορεί εύλογα να θεωρηθεί μη συμμορφούμενη, ο Έμπορος οφείλει να διακόψει αμέσως την εν λόγω δραστηριότητα μόλις θεωρηθεί ότι έλαβε ειδοποίηση από την epay.

14.2 Ο Έμπορος δεν θα διορίζει υπο-εμπόρους και δεν θα επιτρέπει σε τρίτους να υποβάλλουν Συναλλαγές στην epay χωρίς τη ρητή γραπτή συμφωνία της epay. 

14.3 Ο Έμπορος θα διασφαλίζει ότι ο Πελάτης κατανοεί ότι ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τις Συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των Προϊόντων/Υπηρεσιών του Εμπόρου, της εξυπηρέτησης πελατών και της επίλυσης διαφορών. 

14.4 Ο Έμπορος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με οποιοδήποτε Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου είναι μεταξύ του Πελάτη και του Εμπόρου. Ειδικότερα, κάθε Συναλλαγή θα δεσμεύει μόνο τον Έμπορο σε σχέση με το Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου. Ο Έμπορος δεν θα απαιτεί από την epay να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε προκύπτουσα διαφορά μεταξύ αυτού και οποιουδήποτε Πελάτη σχετικά με οποιοδήποτε Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών σχετικά με την επίδοσή του και των ζητημάτων ευθύνης που σχετίζονται με την παράδοση, την ποιότητα, την ποσότητα ή τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

14.5 Ο Έμπορος θα παρέχει στην epay όλες τις πληροφορίες και τη βοήθεια που είναι απαραίτητες ή επιθυμητές για να μπορέσει η epay να του παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. 

14.6 Ο Έμπορος οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της epay σε σχέση με την παραλαβή και τη χρήση των Υπηρεσιών. 

14.7 Ο Έμπορος δεν θα θέτει τις Υπηρεσίες στη διάθεση οποιουδήποτε άλλου Προσώπου και θα ειδοποιεί αμέσως την epay για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από οποιοδήποτε Πρόσωπο. 

14.8 Ο Έμπορος συμφωνεί και επιβεβαιώνει ότι το Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου θα διατίθεται ή/και θα διανέμεται, ανά πάσα στιγμή, ως Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου που διατίθεται/πωλείται από τον Έμπορο και ο Έμπορος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ή/και προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι το Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου δεν θα εκλαμβάνεται εσφαλμένα ή παραπλανητικά ως σχετιζόμενο, πωλούμενο ή προωθούμενο ή προσφερόμενο προς πώληση από την epay. Η epay θα έχει το δικαίωμα να απαιτεί και ο Έμπορος θα προσθέτει στην ιστοσελίδα της τις αποποιήσεις, εγγυήσεις και αποζημιώσεις που η epay μπορεί να απαιτεί από καιρό σε καιρό για το σκοπό αυτό. 

14.9 Ο Έμπορος θα τοποθετεί, σε εμφανές σημείο εντός της εγκατάστασής του, σχετικά διακριτικά σήματα (εμπορικά σήματα, λογότυπα κ.λπ.) σχετικά με την αποδοχή καρτών. Οποιαδήποτε εμπορική προώθηση ή διαφήμιση σχετικά με την αποδοχή καρτών απαιτεί την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της epay. 

14.10 Ο Έμπορος θα διασφαλίζει ότι η εμπορική διαφήμιση και προώθηση του Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου του(των) σχετικού(-ών) δικτυακού(-ών) τόπου(-ων) και του Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου είναι ανά πάσα στιγμή σύμφωνη με τις Κανονιστικές Απαιτήσεις και σύμφωνα με τη δημόσια τάξη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς αδειοδότησης, τελωνειακούς, φορολογικούς και άλλους κανονισμούς. Εάν κατά την άποψη της epay ή οποιασδήποτε ρυθμιστικής, καταστατικής, δικαστικής ή οιονεί δικαστικής αρχής, υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση ως προς αυτό το θέμα, η epay μπορεί να καλέσει τον Έμπορο να: 

(α) τροποποιήσει το περιεχόμενο της διαφήμισης και προώθησης του Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου ή οποιουδήποτε μέρους του, ή 

(β) αφαιρέσει ή διακόψει την εν λόγω εμπορική διαφήμιση και προώθηση του Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου ή οποιουδήποτε μέρους του. 

14.11 Ο Έμπορος θα πρέπει: α) να μην προσφέρει το Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου στους Κατόχους Καρτών σε τιμές υψηλότερες από τις τιμές που χρεώνονται σε άλλους πελάτες, β) να μην επιβάλλει τέλη ή έξοδα λόγω της χρήσης Κάρτας ως μέρος της τιμής αγοράς ή με άλλο τρόπο, γ) να μην απαιτεί ελάχιστο ποσό αγοράς για να δέχεται πληρωμές με Κάρτα, δ) να δέχεται Κάρτες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου εκπτώσεων, προσφέροντας το Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου στη σχετική μειωμένη τιμή, ε) να μην δέχεται πληρωμές με Κάρτα για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρει ή για συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στο σύνηθες πεδίο της εμπορικής του δραστηριότητας ή για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ Κατόχου Κάρτας και τρίτου, και στ) να μην εμποδίζει ή αποφεύγει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση των Καρτών. 

14.12 Εκτός των όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, η epay δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράδοση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, πληρωμή, τιμολόγηση ή είσπραξη, ερωτήματα πελατών (που δεν περιορίζονται σε ερωτήματα πωλήσεων), υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συντήρησης ή/και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το Προϊόν/την Υπηρεσία του Εμπόρου ή σε σχέση με αυτά. Οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Εμπόρου και ο Έμπορος φέρει όλα τα σχετικά έξοδα ή/και δαπάνες. 

14.13 Σε περίπτωση που ένας Πελάτης επιθυμεί να αποσταλούν τα αγαθά που αγόρασε σε συγκεκριμένη τοποθεσία, ο Έμπορος είτε θα ασφαλίσει τα αγαθά και θα συμπεριλάβει το σχετικό κόστος ασφάλισης στην απόδειξη πληρωμής, είτε θα ζητήσει υπογεγραμμένη δήλωση από τον Πελάτη με την οποία θα αναγνωρίζει ότι τα αγαθά θα αποσταλούν χωρίς ασφάλιση, με ευθύνη του Πελάτη. Εάν ο Έμπορος δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, ο Έμπορος φέρει τον κίνδυνο ζημίας ή απώλειας. 

14.14 Ο Έμπορος θα διατηρεί αντίγραφα των εκδοθεισών αποδείξεων Συναλλαγών για τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, ώστε να μπορεί η epay να τα επιθεωρήσει, εφόσον το ζητήσει. 

14.15 Ο Έμπορος θα κρατά οποιαδήποτε Κάρτα, εφόσον του ζητηθεί από την epay, και θα παραδίδει την εν λόγω Κάρτα στον εκδότη της, σύμφωνα με τις οδηγίες της epay. 

14.16 Εάν Ο Έμπορος λειτουργεί εποχιακά, ο Έμπορος θα ενημερώνει αμέσως την epay για τις ημερομηνίες έναρξης και παύσης των δραστηριοτήτων του κάθε χρόνο και θα παρέχει στην epay τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του για την περίοδο κατά την οποία δεν θα λειτουργεί η επιχείρησή του. 

15. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

15.1 Ο Έμπορος θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες και θα υπόκειται σε αυτούς. 

15.2 Η epay θα ενημερώνει τον Έμπορο για τις σχετικές απαιτήσεις των Κανόνων του Συστήματος Καρτών ή του Συστήματος Πληρωμών που ισχύουν για τις Υπηρεσίες και θα ενημερώνει ενίοτε τον Έμπορο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στους Κανόνες, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που η ίδια η epay θα ενημερωθεί για τις αλλαγές αυτές. 

15.3 Κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, ο Έμπορος οφείλει να συμμορφώνεται με τον Οδηγό Λειτουργίας (και να διασφαλίζει ότι οι Θυγατρικές του Εμπόρου συμμορφώνονται με αυτόν). 

15.4 Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS. Για το σκοπό αυτό, και δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση του Εμπόρου με το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων από τα Συστήματα Καρτών, ο Έμπορος αναλαμβάνει ρητά, εν προκειμένω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

(α) να πιστοποιείται απευθείας σύμφωνα με το πρότυπο ασφάλειας PCI DSS, βάσει των οδηγιών των Συστημάτων Καρτών, από αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων πληροφοριών που έχουν εγκριθεί από τα Συστήματα Καρτών  

(β) να ανανεώνει την ανωτέρω πιστοποίηση στα απαιτούμενα διαστήματα και να τη διατηρεί σε ισχύ καθ’ όλη τη Διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές των Συστημάτων Καρτών και του προτύπου ασφάλειας PCI SSC και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μεταξύ του EMS και του Εμπόρου

(γ) να παρέχει στο EMS οποιαδήποτε επιβεβαίωση της εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων βάσει των σημείων (α) και (β) κατόπιν αιτήματος

(δ) να ενημερώνεται τακτικά από το EMS, τις υπηρεσίες των Συστημάτων Καρτών και το πρότυπο ασφάλειας PCI SSC (https://www.pcisecuritystandards.org/) με δική του πρωτοβουλία για τις σχετικές διαδικασίες. 

Το EMS δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Εμπόρου για τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης ή/και ανανέωσης αυτής της πιστοποίησης. 

16. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

16.1 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του άλλου μέρους ότι: 

(α) είναι εταιρεία που έχει συσταθεί δεόντως και έχει την ικανότητα, το νόμιμο δικαίωμα και την πλήρη εξουσία και εξουσιοδότηση να συνάψει την παρούσα Συμφωνία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτήν 

(β) η παρούσα Συμφωνία εκτελείται δεόντως από τον/τους εξουσιοδοτημένο/ους εκπρόσωπό/ους του 

(γ) έχει λάβει και διατηρεί όλες τις απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και συναινέσεις που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τις Κανονιστικές Απαιτήσεις

(δ) τα πρόσωπα που εκτελούν την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό του είναι εξουσιοδοτημένα, σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά του έγγραφα, να το δεσμεύουν σε σχέση με όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει βάσει της παρούσας και ότι αναγνωρίζει ως έγκυρες, αποτελεσματικές και δεσμευτικές όλες τις συναλλαγές που πρέπει να εκτελεστούν από τους εκπροσώπους του εντός των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει το αρμόδιο διοικητικό του όργανο και 

(ε) μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, δεν υπήρξε καμία αλλαγή που να επηρεάζει το νομικό του καθεστώς ή τις αρχές εκπροσώπησής του. 

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΥ 

17.1 Ο Έμπορος δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει την υποχρέωση προς την epay ότι: 

(α) θα παραδίδει στους Πελάτες τα Προϊόντα / Υπηρεσίες του Εμπόρου που πωλούνται σε αυτούς σε σχέση με τις Συναλλαγές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και θα συμμορφώνεται κατά τα λοιπά με τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης ή προμήθειας, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε ξένης χώρας, εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πρόκειται να αποσταλούν, να παρασχεθούν ή να εκτελεστούν στην εν λόγω ξένη χώρα 

(β) θα συμμορφώνεται με όλες τις Κανονιστικές Απαιτήσεις που αφορούν τον ίδιο, την επιχείρησή του, τις Υπηρεσίες και οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες συγκεκριμένα, αν ο Έμποροςω έχει διαθέσει στους Πελάτες προς αγορά Προιόντα/Υπηρεσίες Εμπόρου με Δόσεις, ο Έμπορος θα συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας της καταναλωτικής πίστης 

(γ) τα Προϊόντα / Υπηρεσίες του Εμπόρου που διατίθενται στους Πελάτες και η πώληση ή η προμήθεια, ανάλογα με την περίπτωση, συμμορφώνονται με τις Κανονιστικές Απαιτήσεις και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 

(δ) δεν θα υποβάλλει καμία Συναλλαγή που ο Έμπορος γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι παράνομη, δόλια ή δεν έχει εγκριθεί από τον Πελάτη, ή που γνωρίζει ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει εγκριθεί από τον Πελάτη σε συνεννόηση με τον Έμπορο για δόλιο σκοπό (για τους σκοπούς του παρόντος Όρου 177, ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, των πρακτόρων και των εκπροσώπων του)

(ε) δεν θα υποβάλλει Συναλλαγές ούτε θα λαμβάνει με άλλο τρόπο κεφάλαια σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη, δόλια, παραπλανητική ή χειραγωγική πράξη ή πρακτική και δεν θα αποστέλλει ή λαμβάνει κεφάλαια προς ή από παράνομη πηγή και 

(στ) θα έχει μόνιμη εγκατάσταση ή/και καταχώριση επιχείρησης στη χώρα που αναφέρεται ως διεύθυνσή του στην παρούσα Συμφωνία και στην οποία παρέχονται οι Υπηρεσίες και ότι υπόκειται σε φορολογία και, ως εκ τούτου, υπόκειται στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στη χώρα αυτή σχετικά με τις Συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκεί και υποβάλλονται στο epay και 

(ζ) έχει και θα διατηρεί και θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας με οποιεσδήποτε συναινέσεις, άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται (κανονιστικές ή άλλες) για την παροχή των αγαθών ή/και υπηρεσιών του σε Πελάτες, τη σύναψη και εκτέλεση Συναλλαγών και την άσκηση εν γένει της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 

(η) γνωρίζει, κατανοεί και έχει λάβει πλήρως υπόψη τους κινδύνους που συνεπάγεται η επιλογή του να επιτρέπει στους Πελάτες να αγοράζουν ή να μισθώνουν τα Προϊόντα / τις Υπηρεσίες του Εμπόρου με Δόσεις, και συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση αδυναμίας του εκδότη της Κάρτας ή/και του Πελάτη να καταβάλει μια δόση ή μέρος αυτής, ο Έμπορος μπορεί να έχει αξίωση κατά του εκδότη της Κάρτας ή/και του Πελάτη, αλλά όχι κατά της epay. 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

18.1 Ο Έμπορος θα καταβάλλει στην epay τις Προμήθειες και όλα τα άλλα ποσά που οφείλει να καταβάλει ο Έμπορος στην epay σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι Προμήθειες αναφέρονται σε ευρώ 

18.2 Η epay θα παρέχει καταστάσεις στον Έμπορο σε μηνιαία βάση. Η epay θα παρέχει επίσης στον Έμπορο πρόσβαση στην πύλη εμπόρων που διατηρείται από ή για λογαριασμό της epay υπό τη διεύθυνση URL που η epay θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Έμπορο από καιρό σε καιρό. 

18.3 Οι Προμήθειες αναφέρονται χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο υπηρεσιών, φόρο επιχειρήσεων και οποιουσδήποτε άλλους φόρους. Σε περίπτωση που ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος υπηρεσιών, ο φόρος επιχειρήσεων ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος επί των πωλήσεων είναι ή καθίσταται απαιτητός, η epay δικαιούται να αφαιρέσει τον εν λόγω φόρο από οποιοδήποτε ποσό(-α) πληρωτέο(-α) προς τον Έμπορο, υπό την προϋπόθεση ότι η epay θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το καθαρό ποσό, το ποσό του φόρου και τον εφαρμοζόμενο φορολογικό συντελεστή μέσω εκκαθαριστικού(-ών) σημειώματος(-ών) που εκδίδεται(-ονται) προς τον Έμπορο.

18.4 Ο Έμπορος θα πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς παρακράτηση ή αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου, εκτός εάν απαιτείται από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία. Εάν οποιαδήποτε παρακράτηση ή αφαίρεση απαιτείται από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, ο Έμπορος θα καταβάλλει στην epay το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για να διασφαλίσει ότι η epay θα λάβει το ίδιο συνολικό ποσό που θα είχε λάβει εάν δεν είχε γίνει τέτοια παρακράτηση ή αφαίρεση.

18.5 Οποιαδήποτε προμήθεια που καταβάλλεται από τον Έμπορο και/ή οποιοσδήποτε σχετικός φόρος θα αφαιρείται από το(τα) ποσό(α) Διακανονισμού που καταβάλλεται(ονται) στον Έμπορο.

18.6 Σε περίπτωση που η epay δεν είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιεσδήποτε Προμήθειες ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα από τον Έμπορο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία από μια Πληρωμή Διακανονισμού:

(α) Η epay θα εισπράττει τα ποσά αυτά απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του Εμπόρου βάσει εντολής άμεσης χρέωσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τον Όρο 3.3 εφόσον η εν λόγω άμεση χρέωση έχει απαιτηθεί να οριστεί ως Προαπαιτούμενο, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων οδηγιών πληρωμής που έχει δεχθεί η Τράπεζα Πειραιώς, και

(β) εάν η epay δεν μπορέσει να συλλέξει τα εν λόγω ποσά απευθείας από το λογαριασμό του Εμπόρου για οποιονδήποτε λόγο, ο Έμπορος θα καταβάλλει στην epay τα ποσά αυτά κατόπιν αιτήσεως.
Κάθε ποσό που εισπράττεται μέσω άμεσης χρέωσης, ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 18.6 θα αντικατοπτρίζεται στις καταστάσεις που παρέχει η epay στον Έμπορο.

18.7 Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πληρωμών, η epay διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει τόκους επί του οφειλόμενου ποσού, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με μηνιαίο επιτόκιο 1,5% ή το μέγιστο νόμιμο επιτόκιο, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο.

18.8 Οι Προμήθειες υπόκεινται σε αλλαγές σύμφωνα με τον Όρο 19.

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

19.1 Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε τροποποιήσεις από καιρό σε καιρό.

19.2 Με την επιφύλαξη του Όρου 19.3, τροποποιήσεις μπορούν να επέλθουν κατόπιν ειδοποίησης της epay προς τον Έμπορο με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η epay θα ειδοποιεί τον Έμπορο για οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία (καθεμία από αυτές, «Ειδοποίηση Τροποποίησης»)

(β) η Ειδοποίηση Τροποποίησης μπορεί να δοθεί με επιστολή στην τρέχουσα ή την τελευταία γνωστή εμπορική διεύθυνση του Εμπόρου ή στην έδρα του Εμπόρου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχονται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου ή/και σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει ο Έμπορος στην epay για το σκοπό αυτό, και

(γ) οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση θα τίθεται αυτομάτως σε ισχύ την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα του μήνα που είναι τουλάχιστον:

(i) εάν ο Έμπορος δεν είναι Μικρή Επιχείρηση, δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης τροποποίησης ή

(ii) εάν ο Έμπορος είναι Μικρή Επιχείρηση, δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης τροποποίησης

(δ) για τους Εμπόρους που είναι Μικρές Επιχειρήσεις, εάν ο εν λόγω Έμπορος αντιταχθεί σε μια Ειδοποίηση Τροποποίησης και το γνωστοποιήσει στην epay πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης τροποποίησης που ορίζεται στον Όρο 18.2(γ)(ii) ανωτέρω, ο Έμπορος θα θεωρείται ότι έχει αποστείλει ειδοποίηση για την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, με την εν λόγω καταγγελία να τίθεται σε ισχύ κατά τη λήξη της προθεσμίας ειδοποίησης που ορίζεται στον Όρο 12 ή την ημέρα κατά την οποία η προτεινόμενη τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, όποια από τις δύο είναι προγενέστερη.

19.3 Τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας λόγω αλλαγών στις προμήθειες ενός Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών, τα διατραπεζικά επιτόκια, τις αξιολογήσεις, τους Κανόνες, τα συστήματα δωροκάρτας ή οποιωνδήποτε Κανονιστικών Απαιτήσεων ή δικαστικών αποφάσεων, θα τίθενται σε ισχύ σε χρόνο που η
epay μπορεί να καθορίσει.

19.4 Η epay μπορεί να τροποποιήσει τον Οδηγό Λειτουργίας δίνοντας γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος που ορίζεται στην ειδοποίηση, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να επιλεγεί προγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος, εάν ο Έμπορος συμφωνεί με αυτό ή εάν η αλλαγή καθίσταται αναγκαία λόγω τροποποίησης σε οποιεσδήποτε Κανονιστικές Απαιτήσεις, κανόνες ή κανονισμούς ή στην ερμηνεία τους από οποιαδήποτε Ρυθμιστική Αρχή ή Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών.

19.5 Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Όρου 19, η epay μπορεί:

(α) να μεταβάλλει οποιαδήποτε συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στις πληρωμές (εάν υπάρχει) που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, όταν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς ή είναι ευνοϊκότερη για τον Έμπορο και/ή

(β) να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας στο βαθμό που αυτό απαιτείται από τις Κανονιστικές Απαιτήσεις,

χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ.

20. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

20.1 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά, καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν μεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί άδεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί σε οποιοδήποτε μέρος οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του άλλου μέρους ή των θυγατρικών του.

20.2 Ο Έμπορος δεν θα χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα της epay ούτε θα αναφέρει το όνομα της epay σε οποιαδήποτε δημόσια επικοινωνία χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της epay σε κάθε περίπτωση.

20.3 Ο Έμπορος με την παρούσα παρέχει στην epay περιορισμένη, ανέκκλητη, διεθνή, χωρίς πληρωμή, άδεια να χρησιμοποιεί το όνομα, εμπορικό σήμα(-τα) και λογότυπο(-α) του Εμπόρου για διαφημιστικούς σκοπούς, στην ιστοσελίδα της epay, στους λογαρισμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης της epay και σε άλλες διαφημιστικές ενέργειες, κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.

21. ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΟΥ

21.1 Ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις Ζημίες και Ευθύνες του Εμπόρου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησής του (συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου απάτης, του κινδύνου Αντιστροφής Χρεώσεων και της επεξεργασίας των Συναλλαγών και των σχετικών ποσών), εκτός εάν, και μόνο στο βαθμό που, οι εν λόγω ζημίες και Ευθύνες προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της παράλειψης της epay να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας και εφόσον ο Έμπορος ειδοποιεί την epay για την παράλειψή της εντός 30 ημερών από τη στιγμή που έλαβε σχετική γνώση. Κατά συνέπεια, κατόπιν έγγραφης απαίτησης, ο Έμπορος θα αποζημιώνει, υπερασπίζεται, προστατεύει και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την epay και τις Θυγατρικές της, έναντι:

(α) κάθε Ζημίας του Εμπόρου που έχει αναλάβει ή υποστεί η epay

(β) όλων των Ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας και/ή

(γ) αμέλειας, απάτης, ανεντιμότητας ή εσκεμμένου παραπτώματος από τον Έμπορο ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία του Εμπόρου, ή από οποιοδήποτε από τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, προστηθέντες, αντιπροσώπους, πελάτες του Εμπόρου ή οποιασδήποτε Θυγατρικής του Εμπόρου.

21.2 Εκτός από τον Όρο 21.1, κατόπιν έγγραφης απαίτησης, ο Έμπορος θα αποζημιώνει, υπερασπίζεται, προστατεύει και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την epay και τις Θυγατρικές της έναντι των εξόδων, δαπανών ή ζημιών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση τρίτων που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(α) παραβίαση από τον Έμπορο των όρων της παρούσας Συμφωνίας ή

(β) οποιαδήποτε απαίτηση ή απειλή από τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Πελάτη) σχετικά με οποιοδήποτε Προϊόν/Υπηρεσία του Εμπόρου ή/και Δόσεις.

21.3 Προς αποφυγή αμφιβολιών, κανένα από τα μέρη δεν θα υποχρεούται να αποζημιώσει το άλλο μέρος για τυχόν ζημίες ή Ευθύνες που έχει αναλάβει, στο βαθμό που οι ζημίες ή οι Ευθύνες του προκαλούνται, προκύπτουν ή σχετίζονται με:

(α) παραβίαση της σύμβασης από το άλλο μέρος ή

(β) απάτη ή εσκεμμένο παράπτωμα του άλλου μέρους.

21.4 Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος για την έκδοση και διατήρηση, για περίοδο δεκαπέντε (15) μηνών, των φορολογικών στοιχείων και άλλων δικαιολογητικών που αφορούν κάθε Συναλλαγή. Ο Έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της epay, ανά πάσα στιγμή και άμεσα για έλεγχο, τα δικαιολογητικά, τα εταιρικά βιβλία ή άλλες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής.

22. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EPAY

22.1 Η epay δεν θα ευθύνεται έναντι του Εμπόρου:

(α) σε περίπτωση πράξης ή παράλειψης τρίτου

(β) στο βαθμό που η παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον Έμπορο ή άλλη πράξη ή παράλειψη του Εμπόρου συνέβαλε στη ζημία που διεκδικεί ο Έμπορος

(γ) για οποιαδήποτε παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης θα είχε ως συνέπεια η epay να παραβεί Κανονιστικές Απαιτήσεις

(δ) για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Συμφωνίας λόγω γεγονότος που υπερβαίνει τον εύλογο έλεγχο της epay ή απρόβλεπτων περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων διακοπών ρεύματος, κλοπής, βλαβών εξοπλισμού, επιθέσεων hacking, εσωτερικών μηχανικών βλαβών ή βλαβών συστημάτων, πολέμου, πολιτικών ταραχών, θεομηνίας, πλημμύρας και πυρκαγιάς, αλλά εξαιρουμένων των απεργιών ή άλλων απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων της epay ή των προμηθευτών και υπεργολάβων της

(ε) για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Έμπορος σε περίπτωση παρεμβολής ή απόπειρας παρεμβολής στα συστήματά του ή σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων του, για λόγους άλλους που δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή εσκεμμένο παράπτωμα της epay

(στ) σε καμία περίπτωση για:

(i) απώλεια επιχειρήσεων, απώλεια υπεραξίας, απώλεια ευκαιριών, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επακόλουθων ή έμμεσων ζημιών ή

(ii) οποιαδήποτε ζημία του Εμπόρου, την οποία η epay δεν μπορούσε ευλόγως να προβλέψει όταν ο Έμπορος υπέβαλε για πρώτη φορά μια Συναλλαγή ή σειρά Συναλλαγών για έγκριση, διακανονισμό ή επεξεργασία ή έδωσε στην epay εντολή βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

22.2 Η συνολική ευθύνη της epay, απορρέουσα από σύμβαση ή λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμου καθήκοντος), αμέλειας ή άλλως πως, η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή/και την παρούσα Συμφωνία δεν θα υπερβαίνει, σε οποιοδήποτε Συμβατικό Έτος, όποιο από τα ακόλουθα ποσά είναι το χαμηλότερο:

(α) το συνολικό ποσό των Προμηθειών που καταβλήθηκαν ή πρέπει να καταβληθούν στην epay από τον Έμπορο σε σχέση με την Υπηρεσία κατά το προηγούμενο Συμβατικό Έτος (εάν η απαίτηση προκύψει κατά τη διάρκεια του πρώτου Συμβατικού Έτους μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το ποσό αυτό καθορίζεται στο συνολικό ποσό των προμηθειών που έχουν πράγματι καταβληθεί σε σχέση με τις Υπηρεσίες κατά την εν λόγω περίοδο αναλογικά σε περίοδο 12 μηνών) και

(β) 10.000 € (δέκα χιλιάδες Ευρώ).

22.3 Καμία διάταξη στην παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε Ευθύνη που έχει η epay ως αποτέλεσμα δόλου ή αμέλειάς της ή οποιαδήποτε υποχρέωση ή Ευθύνη που μπορεί να έχει προς τον Έμπορο εκ του νόμου ή οποιαδήποτε Ευθύνη που η epay δεν επιτρέπεται από το νόμο να αποκλείσει.

22.4 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης της παρούσας Συμφωνίας είναι εύλογοι και αναλογικοί, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επιπέδων των προμηθειών και άλλων αποζημιώσεων για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας και λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εκκαθάρισης συναλλαγών εμπόρων, καθώς και τη δυνατότητα ασφάλισης και άλλου μετριασμού των εν λόγω κινδύνων.

22.5 Η epay φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη πληρωμής των χρεώσεων που πραγματοποιούνται από τους Κατόχους Καρτών και παραμένει υποχρεωμένη να καταβάλει στον Έμπορο το ποσό των Συναλλαγών, σύμφωνα με τους όρους του Όρου 7 του παρόντος. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η epay δεν φέρει τον κίνδυνο μη πληρωμής των χρεώσεων που πραγματοποιούνται από τους Κατόχους Καρτών σε σχέση με τις Δόσεις, ούτε ευθύνεται έναντι του Εμπόρου σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του εκδότη της Κάρτας ή/και του Κατόχου Κάρτας, σε σχέση με τις Δόσεις.

22.6 Η epay δεν ευθύνεται έναντι του Εμπόρου ή οποιουδήποτε τρίτου για την ακρίβεια των πληροφοριών πληρωμής που αποστέλλονται από τον Έμπορο στην epay στο πλαίσιο της παρούσας.

22.7 Η epay δικαιούται να βασίζεται σε δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από τον Έμπορο και τους εκπροσώπους του στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας και δεν υποχρεούται να ελέγξει ούτε ευθύνεται έναντι του Εμπόρου ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες στα δεδομένα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή για τυχόν έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας των μερών ή για απάτη εις βάρος του Εμπόρου από πρόσωπα εκτός των Συνεργατών ή/και αντιπροσώπων της epay.

23. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

23.1 Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας και μετά τη λήξη αυτής, κάθε μέρος θα χρησιμοποιεί και αναπαράγει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό και θα γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους μόνο στους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή τους ανεξάρτητους εργολάβους του που έχουν ανάγκη να τις γνωρίζουν και δεν θα αποκαλύπτει με άλλο τρόπο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του άλλου μέρους.

23.2 Το συμβαλλόμενο μέρος που χρησιμοποιεί, αναπαράγει και/ή αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους θα αναφέρεται στον παρόντα Όρο 23 ως το «Αποκαλύπτον Μέρος».

23.3 Παρά τον Όρο 23.1, δεν αποτελεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας η αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου μέρους από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή στο πλαίσιο δικαστικής ή κυβερνητικής έρευνας ή διαδικασίας ή εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση Κανονιστικών Απαιτήσεων.

23.4 Οι υποχρεώσεις τήρησης της εμπιστευτικότητας δεν θα ισχύουν για πληροφορίες οι οποίες:

(α) είναι ή καθίστανται γνωστές στο κοινό χωρίς καμία ενέργεια ή υπαιτιότητα του Αποκαλύπτοντος Μέρους

(β) είναι ήδη γνωστές στο Αποκαλύπτον Μέρος, χωρίς κάποιον περιορισμό, πριν του γνωστοποιηθούν από το άλλο μέρος στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, από τις δικές του ανεξάρτητες πηγές, όπως αποδεικνύεται από τα γραπτά αρχεία του εν λόγω μέρους, και οι οποίες δεν αποκτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από το άλλο μέρος

(γ) λαμβάνονται από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος από τρίτο πρόσωπο για τον οποίο το μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές γνωρίζει ευλόγως ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να τις διαβιβάσει και ότι δεν έχει υποχρέωση να τις τηρήσει εμπιστευτικές ή

(δ) αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους ή τους προστηθέντες του Αποκαλύπτοντος Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το Αποκαλύπτον Μέρος μπορεί να αποδείξει ότι οι ίδιοι υπάλληλοι ή προστηθέντες δεν είχαν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που ελήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας.

23.5 Ο Έμπορος δεν θα αποκαλύψει σε κανένα τρίτο πρόσωπο πληροφορίες λογαριασμού του Πελάτη που λαμβάνονται λόγω μιας Συναλλαγής, εκτός από:

(α) την epay

(β) οποιαδήποτε Θυγατρική ή πάροχο υπηρεσιών της epay ή

(γ) οποιονδήποτε Τρίτο Πωλητή, υπό τον όρο ότι θα τηρούν εμπιστευτικές τις εν λόγω πληροφορίες Πελάτη και θα συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες Κανονιστικές Απαιτήσεις σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες Πελάτη.

23.6 Για την αποτροπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης γνωστοποίησης σε τρίτους, ο Έμπορος θα καταστρέψει ή θα διαγράψει (και θα φροντίσει να πράξει το ίδιο και κάθε πρόσωπο στο οποίο ο Έμπορος θα μεταβιβάσει τέτοια δεδομένα) όλο το υλικό που περιέχει πληροφορίες λογαριασμού του Πελάτη και άλλα δεδομένα Πελάτη, όταν τα εν λόγω δεδομένα συναλλαγών δεν είναι πλέον απαραίτητα στον Έμπορο ή το εν λόγω άλλο πρόσωπο, ή όπως άλλως μπορεί να απαιτείται από τις Κανονιστικές Απαιτήσεις ή την παρούσα Συμφωνία.

23.7 Ο Έμπορος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα του Πελάτη δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, ή ότι δεν χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

23.8 Ο Έμπορος εξουσιοδοτεί την epay να γνωστοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία του Εμπόρου και των Θυγατρικών του:

(α) στα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών, όπως εύλογα απαιτείται προκειμένου η epay να ασκήσει τα δικαιώματά της και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας, των σχετικών Κανόνων και των Κανονιστικών Απαιτήσεων

(β) σε οποιαδήποτε θυγατρική της epay- και
(γ) σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο έχει λόγο να γνωρίζει τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από την παρούσα. 

23.9 Ο Έμπορος αναγνωρίζει και θεωρεί εύλογο το δικαίωμα της epay να ζητήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τις απαραίτητες εμπορικές ή τραπεζικές πληροφορίες σχετικά με τον Έμπορο και να επιθεωρήσει τα βιβλία και τα αρχεία του Εμπόρου σχετικά με τις Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με Κάρτες. Τα δικαιώματα αυτά δεν θα ασκούνται με καταχρηστικό ή καταπιεστικό τρόπο. 

24. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

24.1 Για τους σκοπούς του παρόντος Όρου 24 οι όροι «Υπεύθυνος επεξεργασίας», «Εκτελών την επεξεργασία», «Υποκείμενο των δεδομένων», «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και «Επεξεργασία/Υπό επεξεργασία/Επεξεργασμένα» έχουν την ίδια έννοια όπως περιγράφεται στον ΓΚΠΔ και ερμηνεύονται αναλόγως. 

24.2 Κάθε μέρος θα λαμβάνει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σχέσης όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί εντός των απαιτήσεων των Νόμων Περί Προστασίας Δεδομένων. 

24.3 Ο Έμπορος θα διασφαλίζει ότι όλοι οι Τρίτοι Πωλητές του θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του Εμπόρου σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 24, και Ο Έμπορος θα παραμείνει υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και παραλείψεις των Τρίτων Πωλητών σαν να ήταν ενέργειες του ίδιου του Εμπόρου. 

24.4 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, είτε μέσω της παροχής Υπηρεσιών ή/και της εκπλήρωσης των αντίστοιχων υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να Επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του άλλου συμβαλλόμενου Μέρους ή/και των αντίστοιχων υπαλλήλων ή μελών του προσωπικού τους ή του/των Εκπροσώπου/ων του Εμπόρου ή, στην περίπτωση του Εμπόρου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται ότι οποιαδήποτε τέτοια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε Επεξεργασία μόνο για την παροχή των Υπηρεσιών ή/και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. 

24.5 Ο Έμπορος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι θα είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου Εκτελούντα την Επεξεργασία στον οποίο μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Συνδεδεμένων Εμπορικών Εταιρειών ή/και οποιωνδήποτε Αντιπροσώπων του Εμπόρου). 

24.6 Οποιαδήποτε παραβίαση από τον Έμπορο αυτού του Όρου 23.9 ή/και των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων θα θεωρείται ουσιώδης παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. 

Η epay ενημερώνει δια του παρόντος τον Έμπορο και ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι, για τον σκοπό της προστασίας της αξιοπιστίας και εκκαθάρισης των συναλλαγών, τον περιορισμό της απάτης στα μέσα πληρωμών και την ενίσχυση της ασφαλούς χρήσης καρτών, η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Τειρεσίας – Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.» με έδρα στην οδό Αλαμάνας 2, 151 25, Μαρούσι, τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων στο οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, αριθμοί δελτίου αστυνομικής ταυτότητας για ατομικές επιχειρήσεις, εταιρική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση έδρας, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία σύναψης συμφωνίας, λόγοι και ημερομηνία καταγγελίας, σημείωση χρήσης τερματικών POS από την επιχείρηση) διαφορετικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμφωνίες έχουν λυθεί για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α. αποδοχή πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, οι οποίες έχουν προηγουμένως αναφερθεί ως απωλεσθείσες ή κλαπείσες 

β. αποδοχή καρτών που δεν έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία έκδοσης ή/και διαχείρισης καρτών (εφεξής καλούμενα «Ιδρύματα») ή από παρόμοιο ξένο ίδρυμα (π.χ. πλαστές κάρτες) 

γ. εκτέλεση ή εισαγωγή δεδομένων για πραγματικές ή εικονικές συναλλαγές χωρίς εξουσιοδότηση από τον κάτοχο της κάρτας

δ. ο έμπορος διευκόλυνε ή προκάλεσε την κλοπή ή την αποκάλυψη πληροφοριών οποιασδήποτε Κάρτας ή συναλλαγής 

ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) 

στ. ο έμπορος είναι σε πτώχευση, υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή δεν λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει γίνει λύση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας 

ζ. παραποίηση του ποσού των συναλλαγών στις αποδείξεις συναλλαγών 

η. αυτοχρηματοδότηση με τη δημιουργία εικονικών συναλλαγών 

θ. διαχωρισμός μιας συναλλαγής σε πολλές μεμονωμένες συναλλαγές 

ι. ανακριβείς αιτήσεις καρτών που αποστέλλονται από τον έμπορο στο Ίδρυμα στο πλαίσιο της συνεργασίας τους 

ια. ανακριβής αίτηση συνεργασίας μεταξύ του εμπόρου και του Ιδρύματος 

ιβ. εκτέλεση συναλλαγών, επίκληση εικονικής έγκρισης 

ιγ. αδικαιολόγητα υψηλός αριθμός αντιστροφών χρέωσης/αμφισβητούμενων συναλλαγών 

ιδ. παραβίαση της συμφωνίας συνεργασίας για αποδοχή κάρτας μεταξύ του εμπόρου και του Ιδρύματος, για λόγους που δεν αναφέρονται διαφορετικά παραπάνω. 

Το Μητρώο Επιχειρήσεων περιλαμβάνει επίσης, υπό τους ίδιους όρους, δεδομένα (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΦΜ, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου εργασίας και κατοικίας) των Νόμιμων Εκπροσώπων του εμπόρου κατά τη στιγμή της καταγγελίας της συμφωνίας σύμφωνα με τα παραπάνω (έως τέσσερις). Μεταξύ των πληροφοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα: α) ακάλυπτες επιταγές (σφραγισμένες), β) απλήρωτες (στη λήξη) συναλλαγματικές και γραμμάτια, γ) πτωχευτικές αιτήσεις – δικαστικές αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω ανεπαρκών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, δ) αιτήσεις και δικαστικές εντολές για συμβιβασμό/εξυγίανση (άρθρο 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα), ε) ανακήρυξη πτώχευσης, στ) εντολές πληρωμής και εντολές για παράδοση μίσθωσης, ζ) κατασχέσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας, η) υποθήκες, μετατροπές προσημείωσης υποθηκών σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθήκης, θ) καταγγελίες συμβάσεων για πάσης φύσεως δάνεια και πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, εντολές πληρωμής, χρονοδιαγράμματα πλειστηριασμών (κινητή και ακίνητη περιουσία), κατασχέσεις ακίνητης περιουσίας και επιταγών πληρωτέων βάσει του Νόμου π.δ. 17.7/ΝΟ 13.08.1923, ι) αιτήσεις και δικαστικές εντολές για τους δικαστικούς διαχειριστές υποθηκών, διοικητικές κυρώσεις κατά φορολογικών παραβατών, αιτήσεις και αποφάσεις συμβιβασμού/εξυγίανσης, αιτήσεις πτώχευσης, κήρυξη πτωχεύσεων και αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων πτώχευσης λόγω έλλειψης επαρκών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών αιτήσεις και αποφάσεις ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, και ια) εταιρικά στοιχεία από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω του Μητρώου Επιχειρήσεων είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής σε σχέση με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση. Ο αποδέκτης των δεδομένων του Μητρώου Επιχειρήσεων είναι η epay. Τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση της epay για δική της χρήση, δεν μεταπωλούνται, δεν διαβιβάζονται περαιτέρω και δεν διατηρούνται για περισσότερο από το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. Κάθε υποκείμενο δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, αντίρρησης ή καταγγελίας ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με τη χρήση ή την επεξεργασία των δεδομένων του όπως ορίζεται στο παρόν. Οποιαδήποτε καταγγελία πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε προς την Τειρεσίας είτε προς τη epay, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Τειρεσίας για τον σκοπό αυτό. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πηγές των δεδομένων που περιέχονται στα παραπάνω αρχεία, τους παραλήπτες τους, τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από το αρχείο ή στο σύνολό τους, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας παρέχονται σε εσάς μέσω του ιστότοπου της Τειρεσίας στη διεύθυνση http://www.tiresias.gr

Η epay ενημερώνει τον Έμπορο ότι έχει έννομο συμφέρον για την πρόσβαση στα παραπάνω αρχεία και δεδομένα και στην επεξεργασία των δεδομένων του Εμπόρου που περιέχονται σε αυτά, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία ο Έμπορος, ως υποκείμενο των δεδομένων, είναι συμβαλλόμενο μέρος ή προκειμένου να λάβει μέτρα κατόπιν αιτήματος του Εμπόρου, ως υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1.β του GDPR. 

25. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

25.1 Ο Έμπορος εξουσιοδοτεί τη epay να πραγματοποιεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε πιστοληπτική έρευνα, η οποία, κατά τη γνώμη της epay, μπορεί να είναι αναγκαία ή συνετή. 

25.2 Εάν ζητηθεί από τη epay, ο Έμπορος θα παράσχει τη γραπτή συγκατάθεση οποιουδήποτε προσώπου για το οποίο έχει διεξαχθεί ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα, εάν το πρόσωπο αυτό δεν έχει εκτελέσει την παρούσα Συμφωνία και θα παράσχει τυχόν οικονομικές καταστάσεις, εκκαθαριστικό ατομικού και εταιρικού φόρου εισοδήματος και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που η epay μπορεί να κρίνει απαραίτητες για την πραγματοποίηση αρχικών ή περιοδικών ελέγχων της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και των επιχειρηματικών πρακτικών της. 

25.3 Ο Έμπορος θα επιτρέπει στους εκπροσώπους της epay, ή σε εκπροσώπους μιας Ρυθμιστικής Αρχής, κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οποιαδήποτε άλλη στιγμή, να επιθεωρούν, να ελέγχουν και να δημιουργούν αντίγραφα των βιβλίων, λογαριασμών, αρχείων και φακέλων του Εμπόρου που αφορούν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Συναλλαγών, που εκκαθαρίστηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία από τη epay ή Συνδεδεμένη εταιρεία της epay. Ο Έμπορος θα παρέχει κάθε εύλογη πρόσβαση, συνεργασία και πληροφορίες σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοιου είδους επιθεώρηση ή/και έλεγχο, όπως μπορεί να απαιτηθεί για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις της
epay. Ο Έμπορος θα αποκτήσει περαιτέρω εξουσιοδότηση από οποιονδήποτε Τρίτο Προμηθευτή ώστε να πραγματοποιήσει η epay για παρόμοια επιθεώρηση ή/και έλεγχο του εν λόγω Τρίτου Προμηθευτή.

26. ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ

26.1 Ο Έμπορος δεν θα χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας οποιουδήποτε Τρίτου Προμηθευτή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της epay. Εάν έχει δοθεί τέτοια συγκατάθεση, ο Έμπορος πρέπει να:

α. εξασφαλίσει ότι αυτές οι Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας και ο Τρίτος Προμηθευτής συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις Κανονιστικές Απαιτήσεις

β. διασφαλίσει ότι, όταν ο Τρίτος Προμηθευτής παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας, αποθήκευσης ή/και διαβίβασης δεδομένων Πελάτη (ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών στον Έμπορο), ότι οποιοσδήποτε τέτοιου είδους Τρίτος Προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος σε καθένα από τα Προγράμματα Καρτών και περιλαμβάνεται στον ιστότοπο αυτών των Προγραμμάτων Καρτών και

γ. δεσμεύεται από τις πράξεις και τις παραλείψεις του Τρίτου Προμηθευτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, η χρήση από τον Έμπορο Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας της Τράπεζας Πειραιώς θεωρείται εγκεκριμένη από τη epay, εκτός εάν ο Έμπορος έχει ειδοποιηθεί για το αντίθετο από τη epay.

26.2 Ο Έμπορος θα παρέχει, θα διατηρεί και θα πληρώνει για όλες τις συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία οποιουδήποτε Τερματικού Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής για όλες τις σχετικές χρεώσεις που επιβαρύνουν τον Έμπορο για την απόκτηση πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών.

26.3 Εάν ο Έμπορος χρησιμοποιεί Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για σκοπούς συλλογής δεδομένων ή/και εξουσιοδότησης ή με άλλο τρόπο σε σχέση με Τερματικά Τρίτων, ο Έμπορος συμφωνεί ότι:

α. ο Τρίτος Προμηθευτής που παρέχει τις εν λόγω Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας θα είναι ο αντιπρόσωπος του Εμπόρου για την παράδοση των Συναλλαγών στη epay και

β. αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη και ευθύνη αποζημίωσης για τυχόν αδυναμία του εν λόγω Τρίτου Προμηθευτή να συμμορφωθεί με τους Νόμους, τους Κανόνες του Προγράμματος Καρτών και τη Συμφωνία.

26.4 Η epay δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν για τον Έμπορο ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε λάθους Τρίτου Προμηθευτή ή οποιασδήποτε αδυναμίας του Έμπορου να λειτουργήσει το Τερματικό Τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες λειτουργίας ή από οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε Τερματικό Τρίτων.

27. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ

27.1 Ο Έμπορος θα παρέχει στην epay γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν από:

α. οποιαδήποτε μεταβίβαση, πώληση ή ρευστοποίηση του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων του

β. οποιαδήποτε αλλαγή στη βασική φύση της επιχείρησής του, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την τρέχουσα δραστηριότητά του

γ. οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση του ελέγχου της επιχείρησής του, οπότε ο εκδοχέας ή ο διάδοχος θα ειδοποιήσει επίσης τη epay, και τόσο ο Έμπορος όσο και ο εκδοχέας ή ο διάδοχος ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έναντι της epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας

δ. οποιαδήποτε αλλαγή στην εταιρική ταυτότητα ή/και την οργάνωση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αλλαγής έδρας ή εκπροσώπησης

ε. δημιουργία οποιασδήποτε κοινοπραξίας, εταιρικής σχέσης ή παρόμοιας επιχειρηματικής συμφωνίας με την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία αναλαμβάνει οποιοδήποτε ουσιώδες συμφέρον στις δραστηριότητές του ή

στ. οποιαδήποτε αλλαγή στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες που πιθανόν θα έχει ως αποτέλεσμα η δραστηριότητα του λογαριασμού να υπερβεί σημαντικά τον ιστορικό μηνιαίο όγκο του,

το καθένα εκ των οποίων καθιστά μια «Ουσιώδη Αλλαγή Εμπόρου».

27.2 Ο Έμπορος θα ειδοποιεί εγγράφως τη epay:

α. αμέσως σε περίπτωση πτώχευσης, διαχείριση πτωχευτικής περιουσίας, αφερεγγυότητας, επιβάρυνσης ή παρόμοιας ενέργειας που έχει κινηθεί από οποιονδήποτε από τους εντολείς του ή εναντίον αυτών

β. για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στην οικονομική του κατάσταση ή στις πληροφορίες που περιέχονται στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρων (εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την εμφάνισή της) 

γ. εάν αντιληφθεί ή υποψιάζεται εύλογα ότι η διεξαγωγή των εργασιών του αντιβαίνει σε οποιεσδήποτε ισχύουσες Κανονιστικές Απαιτήσεις και 

δ. αμέσως εάν απειληθεί ή καταστεί μέρος σε οποιαδήποτε αγωγή, μήνυση ή διαδικασία με βάση τη νομοθεσία ή τους κανόνες της επιείκειας (equity) που θα μπορούσε να βλάψει ουσιαστικά το δικαίωμά του να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ή να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς την οικονομική του κατάσταση ή τις λειτουργίες. 

28. ΛΥΣΗ 

28.1 Εάν ο Έμπορος είναι μικρή επιχείρηση, ο Έμπορος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τον ‘Ορο 18.2(δ) της παρούσας Συμφωνίας ή με την παροχή ειδοποίησης ενός μηνός στη epay. 

28.2 Χωρίς να θίγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης που διαθέτει, η epay μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον Έμπορο: 

α. εάν ο Έμπορος υποβάλει αίτηση πτώχευσης, καταστεί αφερέγγυος ή συνάψει διακανονισμό ή συμφωνία ή εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του, ή διοριστεί σύνδικος πτώχευσης για τον Έμπορο ή την επιχείρησή του ή οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία, ή ο Έμπορος εισέλθει σε εκκαθάριση είτε οικειοθελώς (εκτός περιπτώσεων που η τελευταία γίνεται με σκοπό την εξυγίανση ή συγχώνευση επιχειρήσεως) είτε υποχρεωτικά ή υπάρχει οποιοδήποτε ισοδύναμο γεγονός σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου ο Έμπορος διατηρεί γραφείο, υποκατάστημα ή περιουσιακά στοιχεία ή η οικονομική θέση του Εμπόρου παρέχει στην epay (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) επαρκείς λόγους φόβου για τη συνέχεια των εργασιών του Εμπόρου 

β. σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας από τον Έμπορο και, εάν αυτή η παραβίαση είναι αποκαταστάσιμη, δεν αποκατασταθεί εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης από τον Έμπορο που προσδιορίζει το θέμα ή τις περιστάσεις που συνιστούν την παραβίαση 

γ. ανεξαρτήτως του Όρου 1.1β, εάν, κατά την εύλογη γνώμη της epay, ο Έμπορος παραβεί την παρούσα Συμφωνία κατά σημαντικό τρόπο ή ο Έμπορος ή οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους του διαπράξει απάτη και 

δ. ανεξαρτήτως του Όρου 1.1β, εάν ο Έμπορος παραβιάζει επανειλημμένα οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας με τρόπο που να δικαιολογεί εύλογα, κατά τη γνώμη της epay, ότι συνολικά, τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις είναι είτε: 

(i) ουσιώδεις, είτε 

(ii) δεν συνάδουν με την πρόθεση του Εμπόρου να θέσει σε ισχύ τους όρους της παρούσας Συμφωνίας 

ε. με την εμφάνιση Ουσιώδους Αλλαγής Εμπόρου (όπως ορίζεται στον Όρο στ) στο βαθμό που η αλλαγή, κατά την εύλογη γνώμη της epay, σημαίνει ότι δεν είναι πλέον εφικτή η συνέχιση της παρούσας Συμφωνίας 

στ. εάν ο Έμπορος δεν συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε Κανονιστικές Απαιτήσεις 

ζ. εάν ο Έμπορος εξαγοράσει, εξαγοραστεί ή συγχωνευθεί με μια επιχείρηση που δέχεται Απαγορευμένες Συναλλαγές 

η. εάν υπάρχει αλλαγή στις Κανονιστικές Απαιτήσεις που απαγορεύει στην epay να δέχεται Συναλλαγές από τον Έμπορο 

θ. εάν, ως αποτέλεσμα αναθεώρησης κινδύνου ή πολιτικής που έχει αναληφθεί από τη epay, δεν είναι πλέον εφικτό να δέχεται Συναλλαγές από τον Έμπορο

ι. εάν η epay, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να προσφέρει τις μεθόδους πληρωμής που επιδιώκει ο Έμπορος οποιαδήποτε στιγμή 

ια. εάν ο Έμπορος ή οποιαδήποτε Συνδεμένη εταιρεία του Εμπόρου (κατά περίπτωση) εμφανίζεται σε οποιαδήποτε αναφορά ασφαλείας οποιουδήποτε Προγράμματος Κάρτας ή Πληρωμών 

ιβ. εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με Κανονιστικές Απαιτήσεις ή εάν η epay έχει λάβει σχετική οδηγία από κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή αρμόδιας δικαιοδοσίας 

ιγ. εάν ο Έμπορος ή οποιοσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες του Εμπόρου χρησιμοποιεί οποιοδήποτε Πρόγραμμα Κάρτας ή Πληρωμών ή σήματα της epay με τρόπο διαφορετικό από την αυστηρή συμμόρφωση με τον Οδηγό Λειτουργίας και τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή τους σχετικούς Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις Δικαιοδοσίας (κατά περίπτωση), ή τη συμφωνία του Εμπόρου (ή της σχετικής Συνδεδεμένης Εταιρείας του Εμπόρου) με ένα Πρόγραμμα Κάρτας ή Πληρωμών, όπου αυτή η παραβίαση δεν αποκαθίσταται από τον Έμπορο ή τη Συνδεδεμένη Εταιρεία του Εμπόρου (κατά περίπτωση) εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της γραπτής ειδοποίησης της εν λόγω παραβίασης ή 

ιδ. εάν η Αναλογία Αντιστροφής Χρέωσης υπερβαίνει το 0,5% των συναλλαγών κατ’ όγκο ή το 0,5% των συνολικών ποσών και ο Έμπορος δεν κατόρθωσε να μειώσει την Αναλογία Αντιστροφής Χρέωσης κάτω από αυτό το επίπεδο εντός 2 μηνών από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης για την υπέρβαση. 

29. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

29.1 Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, όπως και αν προκύψει, δεν επηρεάζει τις πραγματικές ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις οποιουδήποτε μέρους που προκύπτουν πριν από τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. Οποιοιδήποτε όροι ή άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που προορίζονται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, να συνεχίσουν μετά τη λήξη θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λήξη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων των όρων 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, και του Παραρτήματος 4. 

29.2 Ο Έμπορος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τυχόν ετήσια Τέλη που καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία δεν επιστρέφονται και οποιαδήποτε λύση σύμφωνα με τον Όρο 27 δεν θα του παρέχει το δικαίωμα επιστροφής οποιωνδήποτε ετήσιων Τελών που καταβλήθηκαν, εν όλω ή εν μέρει. 

29.3 Με την επιφύλαξη του Όρου 29.1, ο Έμπορος θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για όλες τις Απώλειες Εμπόρου που προκύπτουν από Συναλλαγές που διεκπεραιώνονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας πριν από την ημερομηνία λήξης της, για όλα τα άλλα ποσά που οφείλονται ή καθίστανται απαιτητέα μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας και οποιεσδήποτε παραβιάσεις κανόνων Προγράμματος Κάρτας ή Πληρωμών ή/και Κανονιστικών Απαιτήσεων που κοινοποιούνται στη epay οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. 

29.4 Κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας, ο Έμπορος πρέπει να: 

α. επιστρέψει αμέσως στη epay οποιονδήποτε εξοπλισμό και υλικά που παρέχονται από τη epay. Σε αντίθετη περίπτωση, η epay θα χρεώσει την αξία αντικατάστασης του μη επιστρεφόμενου εξοπλισμού και υλικών 

β. διακόψει τη χρήση όλων και οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, ή σε σχέση με αυτήν, και να τις επιστρέψει στη epay (ή κατά την επιλογή της epay, να τις καταστρέψει ή να τις διαγράψει) 

γ. πληρώσει αμέσως όλα τα εκκρεμή ποσά και τα απλήρωτα ποσά που οφείλονται στη epay και 

δ. διακόψει αμέσως τη χρήση του ονόματος της epay και οποιασδήποτε Επωνυμίας epay που έχει παρασχεθεί ή διατεθεί άμεσα ή έμμεσα στον Έμπορο ή/και οποιασδήποτε επωνυμίας Προγράμματος Κάρτας ή Πληρωμών η χρήση των οποίων προέκυψε από τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. 

29.5 Όλο το διαφημιστικό υλικό, οι διαφημιστικές παρουσιάσεις, τα εμβλήματα, τα έντυπα χρεώσεων, τα πιστωτικά κουπόνια και άλλο υλικό οποιασδήποτε φύσης που παρέχονται από τη epay στον Έμπορο, εάν υπάρχουν, θα παραμείνουν (όπως μεταξύ epay και Εμπόρου) στην ιδιοκτησία της epay και θα επιστραφούν αμέσως στη epay κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. Ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος αποζημίωσης, και θα αποζημιώσει κατόπιν γραπτής απαίτησης της epay, για οποιεσδήποτε απώλειες, κόστη και έξοδα στα οποία υπόκειται ή προκύπτουν για τη epay ως αποτέλεσμα της αδυναμίας επιστροφής (ή καταστροφής, εάν αυτό ζητήσει η epay) οποιουδήποτε τέτοιου είδους υλικού μετά τη λύση. 

30. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

30.1 Ο Έμπορος δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματά του βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της epay. 

30.2 Ο Έμπορος δεν μπορεί να αναθέσει σε υπεργολάβο ή να αναθέσει εξωτερική εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της epay. 

30.3 Η epay δύναται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε από τις Συνδεδεμένες εταιρείες της ανά πάσα στιγμή ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος («εκδοχέας») χωρίς τη συγκατάθεση του Εμπόρου και θα ειδοποιήσει γραπτώς τον Έμπορο για οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση. 

30.4 Η epay θα εκχωρήσει ή θα μεταβιβάσει ή θα εκχωρήσει τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας Συμφωνίας μόνο εάν, κατά την εύλογη γνώμη της: 

α. ο εκδοχέας προς τον οποίο πραγματοποιεί τη μεταβίβαση είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας και 

β. ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Έμπορος βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί αρνητικά με σημαντικό τρόπο από ή μετά από αυτήν τη μεταβίβαση. 

30.5 Η epay δύναται να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τον Έμπορο με έναν υποψήφιο εκδοχέα ή πρόσωπο που παρέχει χρηματοδότηση (στη epay ή στον υποψήφιο εκδοχέα), ανεξάρτητα από το εάν η epay εκχωρήσει ή μεταβιβάσει πράγματι το σύνολο ή δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις της epay στον εν λόγω εκδοχέα ή παρασχεθεί πράγματι η χρηματοδότηση. 

30.6 Όταν η epay εκχωρεί ή μεταβιβάζει (συμπεριλαμβανομένου μέσω δήλωσης εμπιστοσύνης) όλα ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων της epay βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε έναν εκδοχέα, οι αναφορές στην παρούσα Συμφωνία στη epay γίνονται αναφορές στον εν λόγω εκδοχέα, με ισχύ από την εν λόγω εκχώρηση ή μεταβίβαση. 

31. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

31.1 Ο Έμπορος και η epay είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι βάσει της παρούσας Σύμβασης και τίποτα στην παρούσα δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί σχέση συνεργασίας, κοινοπραξίας ή αντιπροσωπείας μεταξύ τους. Κανένας εκ των συμβαλλόμενων δεν έχει εξουσία να συνάπτει συμφωνίες οποιουδήποτε είδους για λογαριασμό του άλλου. 

31.2 Οι συμβαλλόμενοι δύνανται να διορίσουν εκπροσώπους («Διαχειριστές Σχέσης») και, εάν έχουν διοριστεί Διαχειριστές Σχέσεων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα κοινοποιήσει την ταυτότητα των Διαχειριστών Σχέσεων στο άλλο σύμφωνα με τον Όρο 33 εντός 10 ημερών από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή του διορισμού, όποιο εκ των δύο προκύψει αργότερα. 

31.3 Εάν έχουν διοριστεί Διαχειριστές Σχέσεων, οι Διαχειριστές Σχέσεων θα συναντώνται (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεδιάσκεψης) τουλάχιστον ετησίως για ανασκόπηση της σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων. 

31.4 Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή ή αποτυχία να συμφωνήσουν επί οποιουδήποτε θέματος που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ανεπίσημα μέσω συζήτησης. Εάν έχουν διοριστεί Διαχειριστές Σχέσεων, θα διεξάγεται συζήτηση μεταξύ των Διαχειριστών Σχέσεων. 

31.5 Εάν, εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών από την παραπομπή της Διαφωνίας στα άτομα που καθορίζονται στον Όρο 31.2 ή για μεγαλύτερη περίοδο κατά τα συμφωνηθέντα ενδεχομένως μεταξύ των Συμβαλλόμενων, δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Διαφωνία μπορεί να παραπεμφθεί και να επιλυθεί οριστικά από τα δικαστήρια που καθορίζονται στον Όρο 34.1. 

32. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο Έμπορος δεσμεύεται ότι, κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και για περίοδο έξι μηνών στη συνέχεια, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό οποιουδήποτε ατόμου, άμεσα ή έμμεσα, δεν θα ζητήσει ή θα προσπαθήσει να δελεάσει και να απομακρύνει από τη epay ή Συνδεδεμένη με τη epay Εταιρεία οποιοδήποτε πρόσωπο που οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας εργάστηκε ή απασχολήθηκε από τη epay ή τη Συνδεδεμένη με τη epay Εταιρεία. 

33. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

33.1 Οποιαδήποτε ειδοποίηση που παρέχεται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ή σε σχέση με αυτήν, πρέπει να δίνεται γραπτώς και να παραδίδεται είτε ιδιοχείρως, με προπληρωμένο ταχυδρομείο πρώτης κατηγορίας ή άλλη αναγνωρισμένη υπηρεσία παράδοσης, είτε με τηλεομοιοτυπία. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, η epay μπορεί να ειδοποιήσει τον Έμπορο στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιαδήποτε από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένες στη epay. 

33.2 Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του σχετικού συμβαλλόμενου όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία ή όπως κοινοποιείται με άλλο τρόπο από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλον κατά καιρούς σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Οποιαδήποτε ειδοποίηση που δίνεται σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 33 θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί: 

α. εάν παραδοθεί προσωπικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης 

β. σε περίπτωση προπληρωμένης ταχυδρομικής αποστολής πρώτης κατηγορίας, ειδικής ή άλλης καταγεγραμμένης παράδοσης τη δεύτερη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής και 

γ. στην περίπτωση τηλεομοιοτυπίας, την ημερομηνία μετάδοσης. 

33.3 Όταν η epay αποστέλλει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ισχύουν οι προβλέψεις του Όρου γ σχετικά με την επίδοση ειδοποιήσεων με τηλεομοιοτυπία για την επίδοση τέτοιου είδους ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

33.4 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να διεξάγουν όλη την επικοινωνία σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία στα Ελληνικά. 

34. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

34.1 Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε νομική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων που προκύπτουν σε σχέση με αυτήν θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

34.2 Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα. 

35. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Οποιαδήποτε παραίτηση από δικαίωμα βάσει της παρούσας Συμφωνίας από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο θα ισχύει μόνο εάν συμφωνηθεί ή δηλωθεί εγγράφως. Καθυστέρηση στην άσκηση δικαιώματος ή μη άσκηση δικαιώματος δεν θεωρείται παραίτηση και δεν εμποδίζει έναν συμβαλλόμενο να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στο μέλλον. 

36. ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα δικά του κόστη και δαπάνες διαπραγμάτευσης, προετοιμασίας και εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας και για τα κόστη και έξοδα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας. 

37. ΔΙΑΙΡΕΤΌΤΗΤΑ 

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της Συμφωνίας κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, τότε αυτό το τμήμα θα αποκοπεί από το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας, η οποία θα συνεχίσει να ισχύει και να εκτελείται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 

38. ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΟΡΩΝ 

38.1 Η epay δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας και διά της παρούσας αποκλείει όλους τους όρους, προϋποθέσεις, δηλώσεις και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σιωπηρού όρου ότι οι Υπηρεσίες είναι ή θα είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε σκοπό, είναι ικανοποιητικής ποιότητας, δεν θα παραβιάζουν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κανενός Προσώπου, θα είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα ή θα επιτυγχάνουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

38.2 Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα του Όρου 38.1, η epay δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν δεσμεύεται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι πάντα διαθέσιμες, προσβάσιμες, αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς, ακριβείς, πλήρεις ή χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η epay αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη αποζημίωσης για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ή στα δεδομένα ή τα προγράμματα του Εμπόρου λόγω ατυχήματος, παράνομων ή δόλιων μέσων ή συσκευών που χρησιμοποιούνται από οποιουσδήποτε τρίτους ή άλλες αιτίες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της epay. 

38.3 Ο Έμπορος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει σε σχέση με τις Υπηρεσίες προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς και η epay δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. 

39. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων όλων των Πινάκων και άλλων εγγράφων που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, αντιπροσωπεύει τη συνολική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το αντικείμενό της. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι έχει συνάψει την παρούσα Συμφωνία βασιζόμενο μόνο στις δηλώσεις, τις εγγυήσεις, τις υποσχέσεις και τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία και, εκτός από τα όσα ορίζονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δήλωση, εγγύηση ή υπόσχεση που έγινε πριν από την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν έγινε με δόλο. 

40. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Με την επιφύλαξη του ‘Ορου 19, καμία διαφοροποίηση ή τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ισχύει εκτός εάν καταγραφεί εγγράφως και υπογραφεί από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους και των δύο συμβαλλόμενων μερών. 

41. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

41.1 Η Ρυθμιστική Αρχή που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της epay με τους Νόμους περί Υπηρεσιών Πληρωμών είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

41.2 Εάν έχετε λόγους να παραπονεθείτε σχετικά με τη epay, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αρχικά με τον Διαχειριστή Σχέσεων ή το τηλεφωνικό κέντρο πελατών. Η epay θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει, εγγράφως ή, εάν συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς, με άλλο συμφωνημένο μέσο, στο παράπονό σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο σε δεκαπέντε (15) Εργάσιμες Ημέρες από την παραλαβή του παραπόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί εντός δεκαπέντε (15) Εργάσιμων Ημερών, για λόγους πέραν του ελέγχου της epay, η epay αποστέλλει μια ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους της καθυστέρησης στην απάντηση στην καταγγελία και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας ο Έμπορος θα λάβει την τελική απάντηση, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα πέντε (35) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας. 

41.3 Εάν δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για μια αποδεκτή λύση, τότε μπορείτε να παραπέμψετε το θέμα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 

Ηλ. ταχυδρομείο: info@efpolis.gr 

Ιστότοπος: www.efpolis.gr/ 

41.4 Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης παραπόνων της epay είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 

Η epay θα εκκαθαρίζει Συναλλαγές Visa, MasterCard και UnionPay International Transactions (προς αποφυγή αμφιβολίας, η epay θα εκκαθαρίζει UnionPay International Transactions με φυσική παρουσία Κάρτας μόνο). 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΥ 

1.1 Ο Έμπορος υποχρεούται να προσαρμόζεται σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναβαθμίσεις των ηλεκτρονικών εφαρμογών της epay πραγματοποιώντας κάθε εργασία που μπορεί να απαιτείται από την πλευρά του, προκειμένου να επωφεληθεί από τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις. Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι τέτοιες αλλαγές και αναβαθμίσεις έχουν ουσιαστική σημασία στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Ο Έμπορος θα διασφαλίσει ότι όλες οι αλλαγές ή αναβαθμίσεις θα ολοκληρώνονται στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την epay στις επικοινωνίες της. Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι εάν και όπου απαιτούνται σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας ή παρόμοιες ενέργειες, είναι υψίστης σημασίας να συμμορφώνεστε με το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο της epay. Οποιαδήποτε μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή του συνόλου ή μέρους των ισχυουσών Υπηρεσιών. Η epay έχει το δικαίωμα να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών, εάν το κρίνει εύλογο υπό τις περιστάσεις. Εάν η παράλειψη αυτή δεν διορθωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από περαιτέρω γραπτή ειδοποίηση από την epay προς τον Έμπορο, η epay θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το σύνολο ή μέρος της Συμφωνίας αναλόγως. 

2. ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΟΥ 

2.1. Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι με την παροχή σε αυτόν εμπιστευτικών κωδικών πρόσβασης / διαπιστευτηρίων στην πλατφόρμα εμπόρων της epay, όπως εκτίθεται στον Οδηγό Λειτουργίας, πιστοποιεί την ταυτότητα του Εμπόρου. Ως εκ τούτου, ο Έμπορος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, το προσωπικό ή/και οι διευθυντές του ενεργούν με τη δέουσα προσοχή και ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις οδηγίες της epay. Ο Έμπορος πρέπει να λαμβάνει, και πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι προαναφερθέντες λαμβάνουν, τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπονται μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη από τη χρήση των εν λόγω κωδικών να τους διατηρεί μυστικούς και να μην τους επικοινωνεί σε τρίτους και επίσης να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι δεν θα διαρρεύσουν. Ο Έμπορος, ως κάτοχος αυτών των κωδικών, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα φέρει τον κίνδυνο οποιασδήποτε ζημίας σε αυτόν ή στη epay μέσω της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτο μέρος και κάτι τέτοιο θα συνιστά Απώλεια Εμπόρου. 

2.2. Ο Έμπορος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρεί και να υποστηρίζει τις δικές του εφαρμογές, να προστατεύει τις εφαρμογές του από ζημιές και παρεμβολές τρίτων και να τις διατηρεί σε καλή και ασφαλή κατάσταση λειτουργίας ώστε να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα Καρτών διαβιβάζονται έγκαιρα στην epay με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Ο Έμπορος πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα Καρτών τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες Κανόνες. Ο Έμπορος θα ενημερώνει τη epay χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για οποιαδήποτε τέτοιου είδους ζημία ή δυσλειτουργία στα συστήματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών του ή σε περίπτωση διαρροής από τον πελάτη και θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Ο Έμπορος αναλαμβάνει να προβαίνει σε αλλαγές στο σύστημα υλικού και λογισμικού του σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές που του κοινοποιεί η epay. Ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος αποζημίωσης για τυχόν Απώλειες Εμπόρου όπως ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 

3. ΕΥΘΥΝΗ EPAY 

3.1. Η epay δεν ευθύνεται για την αποζημίωση οποιασδήποτε υλικής ή μη υλικής ζημίας στον Έμπορο σε περίπτωση απώλειας των προσωπικών κωδικών πρόσβασης / διαπιστευτηρίων του για στο ηλεκτρονικό σύστημα της epay, για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτος έχει αποκτήσει παράνομα πρόσβαση σε αυτούς τους κωδικούς. 

3.2. Η epay δεν έχει καμία ευθύνη για τη νομική και πιστωτική κατάσταση των Πελατών των οποίων οι Κάρτες χρεώνονται ανά πάσα στιγμή με τα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στην παρούσα ούτε, επομένως, για τη δυνατότητα ή αδυναμία ολοκλήρωσης της πληρωμής για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες έγκρισης πληρωμής από το ίδρυμα έκδοσης. Επιπλέον, η epay δεν είναι υποχρεωμένη να επαληθεύει την ταυτότητα των Πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. 

3.3. Η epay δεν φέρει ευθύνη εάν δεν καταβάλει στον Έμπορο τυχόν ποσά που αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές που απαγορεύονται από τις ισχύουσες Κανονιστικές Απαιτήσεις ή/και Κανόνες. 

ΜΕΡΟΣ Α – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Οι όροι αυτού του Παραρτήματος 1, Μέρος Α, ισχύουν επίσης ειδικά για Συναλλαγές Κάρτας με Παρουσία. 

Υποχρεώσεις Εμπόρου 

1. Ο Έμπορος επιβεβαιώνει ότι η διεξαγωγή των εργασιών του στις εγκαταστάσεις του συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες Κανονιστικές Απαιτήσεις. 

2. Ο Έμπορος θα ενημερώνει ευδιάκριτα και κατηγορηματικά τους Πελάτες για την ταυτότητα του Εμπόρου σε όλα τα σημεία αλληλεπίδρασης. 

3. Σε σχέση με τη χρήση Κάρτας, ο Έμπορος υποχρεούται: 

α. να ελέγχει τη γνησιότητα και την ημερομηνία λήξης της Κάρτας, καθώς και την ταυτότητα του Κατόχου της Κάρτας 

β. να επαληθεύει την ομοιότητα της υπογραφής του Κατόχου Κάρτας στην απόδειξη πληρωμής της συναλλαγής με την υπογραφή του Κατόχου Κάρτας στην Κάρτα 

γ. να ενημερώνει για τυχόν γραπτές ή προφορικές ανακοινώσεις που εκδίδονται από τη epay σχετικά με Κάρτες οι οποίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει πλέον να γίνονται αποδεκτές ή να χρησιμοποιούνται 

δ. να μην προβαίνει σε συναλλαγές σε περιπτώσεις που μια Κάρτα έχει λήξει, η υπογραφή ή τα στοιχεία ταυτότητας του Κατόχου Κάρτας διαφέρουν από την υπογραφή ή τα στοιχεία της Κάρτας ή η Κάρτα έχει αποκλειστεί από τη χρήση, εκτός εάν η epay επιτρέπει τη συναλλαγή στέλνοντας ειδική έγκριση στον Έμπορο μέσω ειδικού κωδικού και 

ε. για Κάρτες που απαιτούν εισαγωγή κωδικού PIN, να βοηθά τον Κάτοχο της Κάρτας να εισάγει τον προσωπικό του κωδικό pin είτε απευθείας στο POS είτε στην εξειδικευμένη συσκευή PINPAD που παρέχεται από τη epay στον Έμπορο. 

ΜΕΡΟΣ Β – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ CNP) 

Οι όροι αυτού του Παραρτήματος 1, Μέρος Β θα ισχύουν επίσης ειδικά για τις Συναλλαγές Κάρτας χωρίς Παρουσία. 

1. API, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOKENIZATION, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ EPAY ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ POS 

1.1 Εάν ο Έμπορος έχει εγκριθεί από τη epay για διεκπεραίωση συναλλαγών CNP, η epay θα διαθέσει στον Έμπορο (α) το API, ή/και (β) τη Διαδικτυακή Υπηρεσία Tokenization, ή/και (γ) την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της epay, ή/και (δ) Ψηφιακά POS (συλλογικά αναφερομένα ως ηλεκτρονικές εφαρμογές της epay), αναλόγως του ποίες Συναλλαγές CNP έχουν διατεθεί στον Έμπορο. Η epay θα καθιστά περιοδικά διαθέσιμες εκδόσεις συντήρησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών της epay. Ο Έμπορος θα τηρεί τη μία ή περισσότερες διαδικασίες στον Οδηγό Λειτουργίας για τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών της epay, συμπεριλαμβανομένγς της λήψης ενημερώσεων λογισμικού. 

1.2 Ο Έμπορος αναγνωρίζει ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές της epay εξελίσσονται συνεχώς, υπόκεινται σε αλλαγές και προσθήκες και δεν εξαρτώνται από καμία υπάρχουσα τεχνολογία και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η epay δικαιούται να αλλάζει, από καιρό σε καιρό, τα δεδομένα και τις παραμέτρους των σχετικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της μεθόδου διασύνδεσης των συστημάτων, των απαιτήσεων εξοπλισμού των χρηστών κάθε εφαρμογής, των μεθόδων και συστημάτων οργάνωσης της ταυτότητας του χρήστη, της χρήσης και αναβάθμισης συστημάτων ασφαλείας κ.λπ. 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΥ 

2.1 Ο Έμπορος θα παρέχει ευδιάκριτα και απερίφραστα όλες τις άλλες πληροφορίες όπως απαιτείται από τους Κανόνες, και ιδιαιτέρως ο Έμπορος θα ενημερώνει τους Πελάτες για τα εξής: 

α. την τοποθεσία του Εμπόρου 

β. τα στοιχεία επικοινωνίας του Εμπόρου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

γ. την πολιτική απορρήτου δεδομένων 

δ. την περιγραφή των μέτρων ασφαλείας 

ε. θα παρέχει στους Πελάτες μια πλήρη περιγραφή του Προϊόντος/Υπηρεσίας του Εμπόρου που εμπορεύεται/πωλείται από τον Έμπορο 

στ. την πολιτική επιστροφής προϊόντων και χρημάτων 

ζ. το νόμισμα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή 

η. τυχόν περιορισμούς εξαγωγής που θα ισχύουν για το Προϊόν/Υπηρεσίες του Εμπόρου και 

θ. την πολιτική σχετικά με την παράδοση και την αποστολή του Προϊόντος/Υπηρεσιών του Εμπόρου. 

2.2 Σχετικά με Συναλλαγές CNP, προκειμένου να επιτρέψει στην epay να παρέχει τις Υπηρεσίες, ο Έμπορος θα: 

α) καθιερώσει και θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή τη σύνδεση με την τεχνική υποδομή της epay, ιδίως με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές της epay, μέσω API, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε άλλη διασύνδεση παρέχει η epay στον Έμπορο και όπως θα κοινοποιείται στον Έμπορο κατά καιρούς, και 

β) πραγματοποιεί Συναλλαγές CNP μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών της epay που είναι αφιερωμένες σε συγκεκριμένους τύπους Συναλλαγών CNP. 

2.3 Σε σχέση με τη χρήση Κάρτας, ο Έμπορος υποχρεούται: 

α. να λαμβάνει το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας του Πελάτη, τον αριθμό Κάρτας, την ημερομηνία λήξης της Κάρτας και, κατά περίπτωση, τον Κωδικό Επαλήθευσης της Κάρτας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα μπορεί να απαιτηθούν από τα Συστήματα Καρτών 

β. να ενημερώνει για τυχόν γραπτές ή προφορικές ανακοινώσεις που εκδίδονται από τη epay σχετικά με Κάρτες οι οποίες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει πλέον να γίνονται αποδεκτές ή να χρησιμοποιούνται 

γ. να μην προβαίνει σε συναλλαγές σε περιπτώσεις όπου, όπως περιγράφεται στον παρόντα Όρο, μια Κάρτα έχει λήξει, ο Πελάτης παρείχε λανθασμένα Δεδομένα Συναλλαγής ή η Κάρτα έχει αποκλειστεί από τη χρήση, εκτός εάν η epay επιτρέψει τη συναλλαγή στέλνοντας ειδική έγκριση στον Έμπορο μέσω ειδικού κωδικού 

δ. σε περίπτωση παραγγελιών μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου (ΜΟ/ΤΟ Συναλλαγές), να λάβει την έγκριση της epay και να γράψει στην απόδειξη συναλλαγής «παραγγελία μέσω ταχυδρομείου» ή «παραγγελία μέσω τηλεφώνου», κατά περίπτωση 

ε. σε περίπτωση Συναλλαγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, εάν ισχύει, να δημιουργήσει Token, μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Tokenization 

στ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, να λαμβάνει και να παρέχει στην epay όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε επαναλαμβανόμενη Συναλλαγή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη μορφή και με τις προδιαγραφές που απαιτεί η epay όπως εκτίθενται στον Οδηγό Λειτουργίας και 

ζ. για Κάρτες που απαιτούν ισχυρό έλεγχο ταυτότητας πελάτη, να εφαρμόζει και διατηρεί μια λύση που επιτρέπει στους Πελάτες να ολοκληρώσουν ισχυρό έλεγχο ταυτότητας

ΜΕΡΟΣ Γ- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

Οι όροι του παρόντος Παραρτήματος 1, Μέρος Γ, θα ισχύουν για τις συναλλαγές που κινούνται από Κάρτες που είναι επιλέξιμες για υπηρεσίες δυναμικής μετατροπής νομίσματος. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος («DCC») είναι μια χρηματοοικονομική υπηρεσία στην οποία οι Κάτοχοι Καρτών Εκτός Ευρώ έχουν την επιλογή να μετατρέψουν το ποσό της Συναλλαγής στο νόμισμα τιμολόγησής τους όταν πραγματοποιούν μια Συναλλαγή σε έναν έμπορο που βρίσκεται στην Ελλάδα (μια «Συναλλαγή DCC»). 

1.2 Στην περίπτωση μιας Συναλλαγής DCC, η epay είναι ο πάροχος DCC και μετατρέπει το ποσό αγοράς στο νόμισμα τιμολόγησης του Κατόχου της Κάρτας αντί για το ίδρυμα που εκδίδει την Κάρτα («Υπηρεσίες DCC»). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DCC 

2.1 Η epay έχει αναπτύξει μια λύση στην οποία οι έμποροι μπορούν κατόπιν να προσφέρουν Υπηρεσίες DCC σε Κατόχους Καρτών Εκτός Ευρώ στις τοποθεσίες τους ή/και στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τους. 

2.2 Η epay θα παρέχει τις Υπηρεσίες DCC για τους επιλέξιμους Κατόχους Καρτών στα Τερματικά POS ή/και στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου του Εμπόρου προκειμένου να καλύψει όλες τις επιλέξιμες Συναλλαγές. 

2.3 Οι Συναλλαγές DCC που κινούνται από τους Κατόχους Κάρτας θα δρομολογούνται μέσω της πύλης πληρωμών της epay που συνδέεται με κάθε Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών. 

2.4 Εάν ο Έμπορος έχει εγκριθεί από την epay για την επεξεργασία Συναλλαγών ΜΟ/ΤΟ, συμπεριλαμβανομένου μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Εμπόρου, παρά οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη στην παρούσα Συμφωνία, ο Έμπορος δηλώνει, εγγυάται και αναλαμβάνει προς την epay ότι: 

(α) όλα τα πρόσωπα που εξυπηρετούν Πελάτες είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Εμπόρου,

(β) οποιεσδήποτε πληροφορίες Καρτών που λαμβάνονται όπως απαιτείται από την Συμφωνία αυτή θα παρέχονται στην epay σε προστατευμένη μορφή και με τα μέσα που προβλέπονται στον Οδηγό Λειτουργίας  

θορισμένους εργαζομένους του Εμπόρου για να διασφαλίσει ότι το γενικό πρότυπο των προσφερόμενων Υπηρεσιών DCC πληροί τους Κανόνες του Συστήματος Καρτών ή Πληρωμών. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.0 Η epay θα παράσχει ένα αρχικό υλικό εκπαίδευσης ή/και σεμινάριο εκπαίδευσης σε πελατών, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο 3DS. 

3.1 Αφότου η epay παράσχει την εκπαίδευση, ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι καθορισμένοι του εργαζόμενοι θα εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 

3.2 Ο Έμπορος δια της παρούσης δεσμεύεται να ενημερώσει τους εργαζομένους του για τις Υπηρεσίες DCC και τις απαιτήσεις προκειμένου να συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία. 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

3.1 Οι Υπηρεσίες DCC θα είναι διαθέσιμες για μια συγκεκριμένη λίστα νομισμάτων που υποστηρίζονται από το κάθε Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών. 

4. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ DCC 

4.1 Για κάθε Συναλλαγή DCC, η epay θα χρησιμοποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όπως παρέχονται από την epay, τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών ή άλλον τρίτο πάροχο της epay και ισχύουν για την ημερολογιακή ημέρα στην οποία λαμβάνει χώρα η Συναλλαγή DCC. 

4.2 Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που θα προσφέρονται στους Κατόχους Καρτών θα περιλαμβάνουν ένα περιθώριο που θα προστίθεται από τη epay στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που θα λαμβάνονται από την epay, τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών ή άλλον τρίτο πάροχο της epay. 

4.3 Το εφαρμοστέο περιθώριο DCC θα καθορίζεται από την epay από καιρό σε καιρό. Η epay δύναται από καιρό σε καιρό κατά την αποκλειστική της ευχέρεια να τροποποιεί το περιθώριο DCC. 

5. ΔΙΑΚΑΝΟΜΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ DCC 

5.1 Κάθε Εργάσιμη Ημέρα, η epay θα είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση του διακανονισμού των Συναλλαγών DCC με τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών στα πλαίσια της τακτικής καθημερινής διαδικασίας διακανονισμών. 

ΜΕΡΟΣ Δ- MULTICURRENCY

Οι όροι του παρόντος Παραρτήματος 1, Μέρος Δ θα εφαρμόζονται σε Συναλλαγές CNP που πργαματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό του ΕΥΡΩ. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η υπηρεσία Multicurrency είναι υπηρεσία κατά την οποία Συναλλαγή CNP πραγματοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τον οργανισμό έκδοσης, σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ που επιλέγει ο Έμπορος στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου και στη συνέχεια μετατρέπεται από την epay και εκκαθαρίζεται με τον Έμπορο σε Ευρώ («Συναλλαγή Multicurrency»). 

1.2 Σε περίπτωση Συναλλαγής Multicurrency, η epay είναι ο πάροχος συναλλαγματικής ισοτιμίας και μετατρέπει το ποσό της Συναλλαγής στο νόμισμα εκκαθάρισης του Εμπόρου (ΕΥΡΩ) αντί να γίνεται η εκκαθάριση στο νόμισμα της Συναλλαγής («Υπηρεσίες Multicurrency»). 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MULTICURRENCY 

2.1 Η epay θα παρέχει τις Υπηρεσίες Multicurrency για επιλεγμένους Εμπόρους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου του Εμπόρου. 

2.2 Οι Συναλλαγές Multicurrency που εκκινούνται από Κατόχους Κάρτας θα διοδεύονται μέσω της διασύνδεσης πληρωμών της epay που είναι συνδεδεμένη με κάθε Σύστημα Καρτών ή Πληρωμών ή/και με τον οργανισμό έκδοσης της Κάρτας. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1 Η epay θα παρέχει ένα αρχικό εκπαιδευτικό υλικό ή/και εκπαιδευτική συνεδρία στους αρμόδιους υπαλλήλους του Εμπόρου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα γενικά πρότυπα των Υπηρεσιών Multicurrency συμμορφώνονται με τους Κανόνες των Συστημάτων Καρτών ή Πληρωμών. 

3.2 Αφού η epay παράσχει την εκπαίδευση, ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοί του εκπαιδεύουν τους υπόλοιπους υπαλλήλους. 

3.3 Ο Έμπορος δεσμεύεται να ενημερώνει τους υπαλλήλους του για τις Υπηρεσίες Multicurrency και τις απαιτήσεις προκειμένου να συμμορφώνονται με την παρούσα Συμφωνία. 

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

4.1 Οι Υπηρεσίες Multicurrency θα είναι διαθέσιμες για μια συγκεκριμένη λίστα νομισμάτων που υποδεικνύεται από την epay και όπως έχει επιλέξει ο Έμπορος στο Έντυπο Αίτησης Εμπόρου. 

4.2 Για κάθε Συναλλαγή Multicurrency, η epay θα χρησιμοποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που παρέχονται από την epay, τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών ή άλλο τρίτο πάροχο της epay και θα ισχύει για την ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η Συναλλαγή Multicurrency. Η epay θα κοινοποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον παρόντα Όρο σε καθημερινή βάση, καθιστώντας τις διαθέσιμες για τον Έμπορο με χρήση μέσων επικοινωνίας όπως τυχόν ενημερώνονται από την eapy κατά καιρούς. Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. 

5. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ MULTICURRENCY 

5.1 Κάθε Εργάσιμη Ημέρα, η epay είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του διακανονισμού των Συναλλαγών Multicurrency με τα Συστήματα Καρτών ή Πληρωμών ή/και τα ιδρύματα έκδοσης Καρτών στο πλαίσιο της τακτικής καθημερινής διαδικασίας διακανονισμού. Ειδικότερα, οι Πληρωμές θα πραγματοποιούνται στον Έμπορο το αργότερο στο τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας, αφού η epay λάβει το ποσό Συναλλαγής από τον οργανισμό έκδοσης και θα γίνει σε ΕΥΡΩ στο Λογαριασμό Διακανονισμού του Εμπόρου. 

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 

6.1 Με την επιφύλαξη του Όρου 6.2, οι επιστροφές χρημάτων και οι Αντιστροφές Χρεώσεων θα διεκπεραιώνονται από την epay σύμφωνα με την κανονική διαδικασία που ορίζεται στη Συμφωνία. 6.2 

6.2 Για τυχόν επιστροφές χρημάτων και Αντιστροφές Χρεώσεων, η epay θα χρησιμοποιεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στον Όρο 4.2 που ισχύει για την ημέρα επιστροφής χρημάτων ή/και Αντιστροφής Χρέωσης. Εάν η epay ενημερώσει τον Έμπορο ότι ο Έμπορος οφείλει οποιοδήποτε ποσό στην epay λόγω οποιασδήποτε επιστροφής χρημάτων ή έκπτωσης που έχει υποστεί επεξεργασία, ο Έμπορος θα μεταφέρει αμέσως το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό που καθορίζεται από την epay. 4.2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Ο Έμπορος πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το Έντυπο Αίτησης Εμπόρου.

2. Στα πλαίσια της αίτησης, ο Έμπορος πρέπει να παράσχει τα εξής:

α. στοιχεία του κύκλου εργασιών της κάρτας

β. λογαριασμούς διαχείρισης για το προηγούμενο έτος

γ. αποδεικτικό του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης PCI

δ. τα εξής στοιχεία του Εμπόρου:

i. στοιχεία εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων

ii. εταιρική διεύθυνση

iii. στοιχεία επικοινωνίας

iv. άτομο επικοινωνίας και

v. σχετικά τραπεζικά στοιχεία (περιλαμβανομένων Κωδικών Αναγνώρισης Επιχείρησης και Διεθνών Αριθμών Τραπεζικών Λογαριασμών

ε. το Πιστοποιητικό Σύστασης και το Καταστατικό του Εμπόρου

στ. ταυτότητα με φωτογραφία του ατόμου επικοινωνίας του Εμπόρου

ζ. τα δύο τελευταία έτη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το προηγούμενο έτος

η. δηλώσεις μεταποίησης για τους τρεις προηγούμενους μήνες

θ. αποδεικτικό τελικού πραγματικού δικαιούχου

ι. φωτογραφίες του καταστήματος λιανικής πώλησης του κάθε Εμπόρου όπου προσφέρεται επιτόπια πληρωμή, και

ια. Μια Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA υπέρ της epay από τον Τραπεζικό Λογαριασμό Διακανονισμού του Εμπόρου.

3. Στα πλαίσια της αίτησης, ο Έμπορος ενδέχεται να κληθεί να παράσχει τα εξής:

α. αποδεικτικό κανονιστικών αδειών (αν υπάρχουν)

β. αντίγραφα εγγυήσεων/ασφαλίσεων

γ. τα δύο τελευταία έτη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τα προηγούμενα δύο έτη

δ. δηλώσεις μεταποίησης για του έξι προηγούμενους μήνες

ε. αντίγραφα υφιστάμενου υλικού μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται από τον έμπορο (αν ισχύει)

στ. αντίγραφο τον εγγυήσεων/ασφαλίσεων που προσφέρονται στους καταναλωτές (αν ισχύει) και

ζ. οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα ζητήσει ευλόγως η epay.

4. Μετά την αποδοχή από την epay της αίτησης, ο Έμπορος θα:

α. καταβάλει στην epay το Αποθεματικό ύψους που θα καθορίσει η epay στον Έμπορο όταν η epay επιβεβαιώσει την αποδοχή της του Εντύπου Αίτησης Εμπόρου

β. χορηγήσει και θα διατηρήσει εγγύηση ποσού που θα καθορίσει η epay στον Έμπορο όταν η epay επιβεβαιώσει την αποδοχή της του Εντύπου Αίτησης Εμπόρου, που θα εκδώσει η μητρική εταιρεία του εμπόρου

γ. διατηρεί κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA προς όιφελος της epay από τον Λογαριασμό Διακανονισμού του Εμπόρου

δ. καταβάλει την Αμοιβή Ενεργοποίησης

ε. διατηρεί κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας τον Λογαριασμό Διακανονισμού Εμπόρου στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

OΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ POS

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αυτού του Παραρτήματος 4 είναι επιπρόσθετοι των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη Συμφωνία. 

2. ΜΙΣΘΩΣΗ 

2.1 Ο Έμπορος θα μισθώνει από τη epay, και η epay θα παρέχει στον Έμπορο τον αριθμό των Τερματικών POS που θα γνωστοποιηθεί ότι απαιτούνται από τον Έμπορο, μαζί με άλλον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την εγκατάστασή του (περιλαμβανομένου ενός καλωδίου τροφοδοσίας, ενός καλωδίου επικοινωνιών για χρήση με κάθε Τερματικό POS), μαζί με άλλες εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη του συστήματος στην/στις τοποθεσία(ες) του Εμπόρου για την Περίοδο Μίσθωσης Τερματικού POS, και ο Έμπορος θα τηρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Οδηγό Χρήσης. Προς αποφυγή αμφιβολίας, η epay δεν απαιτείται να παρέχει στον Έμπορο χαρτοταινίες. 

2.2 Προς αποφυγή αμφιβολίας, οι εν λόγω περίοδοι μίσθωσης ισχύουν σε σχέση με κάθε Τερματικό από την ημερομηνία της παράδοσής του. 

2.3 Ο Έμπορος θα καταβάλει στην epay την Αμοιβή Μίσθωσης Τερματικού POS αναφορικά με κάθε Τερματικό POS που παρέχει και οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις πληρωτέες βάσει των όρων αυτού του Παραρτήματος 4 για τις οποίες ενημερώνεται ο Έμπορος από καιρό σε καιρό. 

2.4 Προς αποφυγή αμφιβολίας, οι πληρωτέες αμοιβές βάσει αυτού του παραρτήματος (περιλαμβανομένων της Αμοιβής Μίσθωσης Τερματικού POS, της Αμοιβής Ενεργοποίησης Τερματικού POS και εφόσον ισχύει της Αμοιβής Επισκευής Τερματικού POS και της Αμοιβής Επιστροφής Τερματικού POS) θα αποτελούν μέρος των Αμοιβών και θα είναι πληρωτέες σύμφωνα με τις διατάξεις του Όρου 18 της Συμφωνίας και είναι επιπρόσθετες οποιωνδήποτε άλλον αμοιβών και χρεώσεων πληρωτέων βάσει αυτής της Συμφωνίας. Οι εν λόγω αμοιβές θα οφείλονται και θα είναι πληρωτέες ως διοικητικές αμοιβές ανεξαρτήτως του εάν πραγματοποιούνται συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα Τερματικά POS. Ο Έμπορος αποδέχεται ότι το ποσό των εν λόγω αμοιβών είναι δίκαιο, εύλογο και πραγματικό και ότι αντιστοιχεί στην αξία των υπηρεσιών που προσφέρει η epay. 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1 Δυνάμει του Όρου 3.2 του παρόντος Παραρτήματος 4, η epay θα εγκαθιστά το/τα Τερματικό(ά) POS σε κάθε τοποθεσία του Εμπόρου. 

3.2 Ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος να παρέχει σε κάθε Τερματικό POS ενέργεια και επικοινωνιακή πρόσβαση, ενώ όλα τα συναφή έξοδα ή/και δαπάνες για την εν λόγω παροχή θα καλύπτονται από τον Έμπορο. Η epay δεν θα έχει καμία υποχρέωση εγκατάστασης οποιουδήποτε Τερματικού POS αν οι εν λόγω συνδέσεις δεν είναι σε εφαρμογή. 

3.3 Οποιοδήποτε Τερματικό POS εγκαθίσταται ή αναμένεται να εγκατασταθεί στο κατάστημα του Εμπόρου θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του εμπόρου. 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4.1 Ο Έμπορος θα χρησιμοποιεί το/τα Τερματικό(ά) POS μόνο στο νόμιμο κατάστημα του Εμπόρου, δηλαδή στο κατάστημα στο οποίο ο Έμπορος έχει προηγουμένως ενημερώσει την epay ότι θα εγκατασταθεί(ουν) το/τα Τερματικό(ά) POS και στο οποίο η epay έχει εγκαταστήσει το/τα εν λόγω Τερματικό(ά) POS. 

4.2 Ο Έμπορος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το/τα Τερματικό(ά) POS με κανέναν άλλον πάροχο υπηρεσιών εκτός από την epay, και δεν πρέπει να υπομισθώνει το/τα Τερματικό(ά) POS ή να εκχωρεί ή να παραχωρεί την χρήση τους σε κανένα τρίτο μέρος. 

4.3 Ο Έμπορος θα είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλου του εξοπλισμού, ενώ θα λειτουργεί και θα συντηρεί ανά πάσα στιγμή τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον Οδηγό Χρήσης ή τις οδηγίες που υπάρχουν από καιρό σε καιρό μαζί με οποιεσδήποτε οδηγίες εκδίδει η epay από καιρό σε καιρό, και δυνάμει οποιασδήποτε έγκρισης από την epay (εάν και όταν απαιτηθεί). 

4.4 Ο Έμπορος θα χρησιμοποιεί μόνο εκείνα τα υλικά σε σχέση με το/τα Τερματικό(ά) POS τα οποία έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την epay. Τυχόν ζημιά ή εσφαλμένη λειτουργία του εξοπλισμού ή των υλικών που οφείλεται στην χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού και υλικών, θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Εμπόρου. 

4.5 Ο Έμπορος θα δίνει στην epay προειδοποίηση τριών (3) μηνών εγγράφως για οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές σε οποιαδήποτε παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις στο κατάστημα ή προς το κατάστημα όπου βρίσκεται/βρίσκονται το/τα Τερματικό(ά) POS. Η epay διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση στον Έμπορο του/των εν λόγω Τερματικού(ών) POS κατόπιν προειδοποίησης τριών (3) μηνών αν η epay κρίνει ευλόγως ότι η ως άνω αλλαγή ή οι αλλαγές θα επηρεάσουν ή μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του/των Τερματικού(ών) POS. 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

5.1 Θα παρέχεται από την epay υποστήριξη για κάθε Τερματικό POS μέσω του «Τηλεφωνικού Κέντρου Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρων». Στοιχεία επικοινωνίας του Τηλεφωνικού Κέντρου Εκκαθάρισης Συναλλαγών Εμπόρων παρέχονται στον Οδηγό Λειτουργίας. 

5.2 Η epay θα καθιστά διαθέσιμες στον Έμπορο εκδόσεις συντήρησης του λογισμικού της κατά περιόδους. Σε περίπτωση που οι συσκευές δεν μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα, ο Έμπορος θα ακολουθεί την/τις διαδικασία(ες) του Οδηγού Χρήσης για τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού. 

5.3 Σε περίπτωση που ένα Τερματικό POS είναι μη λειτουργικό, η epay θα παρέχει ένα Τερματικό POS αντικατάστασης στον Έμπορο. 

5.4 Ο Έμπορος θα λαμβάνει εύλογη φροντίδα για το κάθε Τερματικό POS που μισθώνει, θα διατηρεί το εν λόγω Τερματικό POS σε ασφαλή θέση και σε καλή λειτουργική κατάσταση και δεν θα το παραποιεί, τροποποιεί ή μετασκευάζει. 

5.5 Ο Έμπορος θα αναφέρει στην epay οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε Τερματικό POS αμέσως μόλις λάβει γνώση της εν λόγω ζημιάς. 

5.6 Σε περίπτωση ζημιάς, κακομεταχείρισης ή παραμέλησης οποιουδήποτε Τερματικού POS τέτοια ώστε να απαιτηθεί από την epay να επισκευάσει το Τερματικό POS, ο Έμπορος θα καταβάλει στην epay μια Αμοιβή Επισκευής Τερματικού POS αναφορικά με κάθε Τερματικό POS που καλείται να επισκευάσει η epay. 

5.7 Ο Έμπορος θα επιτρέπει στην epay, στους εκπροσώπους της epay, τους υπεργολάβους ή οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από την epay, να εισέλθει στο κατάστημα του Εμπόρου (ή, αν χρειαστεί, θα λαμβάνει άδεια για να το κάνουν η epay, οι εκπρόσωποι της epay, οι υπεργολάβοι ή οποιοδήποτε άλλο άτομο είναι εξουσιοδοτημένο από την epay) οποιαδήποτε εύλογη στιγμή με σκοπό τον έλεγχο, την επισκευή, τη συντήρηση ή την αφαίρεση των Τερματικών POS και θα παρέχει στα εν λόγω άτομα κάθε εύλογη βοήθεια. 

6. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ POS 

6.1 Το/τα Τερματικό(ά) POS θα παραμένει(ουν) ιδιοκτησία της epay. Ο Έμπορος δεν θα πωλεί, χρεώνει, επιβαρύνει, παραχωρεί την ιδιοκτησία ή διαθέτει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε/ οποιαδήποτε Τερματικό(ά) POS. 

6.2 Η epay δύναται να εκχωρήσει την ιδιοκτησία του/των Τερματικού(ών) POS χωρίς τη συναίνεση του Εμπόρου. 

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 

7.1 Αν η Περίοδος Μίσθωσης Τερματικού POS τερματιστεί (για οποιονδήποτε λόγο), τότε ο Έμπορος θα καταβάλλει στη epay κατά τον τερματισμό ή τη λήξη της περιόδου μίσθωσης: 

α. όλες τις καθυστερούμενες Αμοιβές Μίσθωσης Τερματικού POS που εκκρεμούν για τη μίσθωση του/των Τερματικού(ών) POS έως και τον μήνα τερματισμού 

β. αποζημιώσεις λόγω οποιασδήποτε παράβασης των όρων που εμπεριέχονται στην παρούσα Συμφωνία ή/και στον Οδηγό Χρήστη και όλα τα έξοδα, δαπάνες και αμοιβές που κατέβαλε η epay κατά την ανάκτηση της κατοχής των Τερματικών POS ή/και κατά την επιβολή των δικαιωμάτων μας δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και 

γ. αν τα Τερματικά POS δεν ανακτηθούν από την epay εντός (30) ημερών μετά από τον τερματισμό της μίσθωσης, ένα ποσό ίσο με την εύλογη εκτίμηση εκ μέρους της epay της αγοραίας αξίας των Τερματικών κατά την ημερομηνία τερματισμού της μίσθωσης. 

7.2 Κατόπιν του τερματισμού ή της λήξης της συμφωνίας μίσθωσης του/των Τερματικού(ών) POS δυνάμει της παρούσης, ο Έμπορος αμέσως, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών, θα παραδώσει το/τα Τερματικό(ά) POS μαζί με άλλον εξοπλισμό που έχει παράσχει η epay σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 στη epay στην τοποθεσία εντός της Ελλάδας στην οποία η epay δύναται ευλόγως να απαιτήσει, σε καλή κατάσταση (εξαιρείται η φυσιολογική φθορά). 

7.3 Σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν τηρήσει τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2 του παρόντος Παραρτήματος 4, η epay θα δικαιούται να ανακτήσει την κατοχή του/των Τερματικού(ών) POS και για τον σκοπό αυτό και χωρίς προειδοποίηση να εισέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα στο οποίο βρίσκονται το/τα Τερματικό(ά) POS, ή οπουδήποτε η epay πιστεύει ευλόγως ότι βρίσκονται, χωρίς να υπέχει ευθύνη έναντι του Εμπόρου ή οποιουδήποτε ατόμου που εγείρει αξιώσεις μέσω του Εμπόρου, ή να συμψηφίσει ένα ποσό ίσο με το κόστος αντικατάστασης του/των Τερματικού(ών) POS έναντι οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών από την epay προς τον Έμπορο. 

8. ΕΥΘΥΝΗ 

8.1 Ο Έμπορος θα ασφαλίζει έναντι απώλειας ή ζημιάς το/τα Τερματικό(ά) POS. 

8.2 Ο Έμπορος αναγνωρίζει ως έγκυρες και δεσμευτικές όλες τις καταχωρίσεις που θα γίνουν μέσω των Τερματικών POS προς εγκατάσταση στο κατάστημά του και παραιτείται από το δικαίωμά του να αμφισβητήσει οποιαδήποτε καταχώριση ή/και να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά ή εσφαλμένη λειτουργία λόγω καταχωρίσεων που γίνονται μέσω των εν λόγω Τερματικών POS. Η epay δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Εμπόρου ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης μιας συναλλαγής από τον Έμπορο. 

8.3 Ο Έμπορος αποδέχεται ότι η epay δεν είναι ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος των Τερματικών POS ή ο ειδικός στα Τερματικά POS ή σε παρόμοια προϊόντα. Επομένως, ως αντιστάθμισμα της αποδοχής εκ μέρους της epay, κατόπιν αιτήματος του Εμπόρου, να εκχωρήσει στον Έμπορο και στη epay από κοινού όλα τα δικαιώματα που η epay δύναται να έχει ως αγοραστής των του/των Τερματικού(ών) POS ή άλλως αναφορικά με το/τα Τερματικό(ά) POS έναντι οποιουδήποτε αντιπροσώπου ή προμηθευτή του/των Τερματικού(ών) POS και του κατασκευαστή τους, ο Έμπορος δια της παρούσης αποδεσμεύει και απαλλάσσει την epay από όλες τις παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις και ευθύνες που μπορεί να έχει η epay έναντι του Εμπόρου ή οποιουδήποτε ατόμου που εγείρει αξιώσεις μέσω του Εμπόρου, αναφορικά με: 

α. την ποιότητα ή κατάσταση του/των Τερματικού(ών) POS ή/και 

β. όλες τις απώλειες, έξοδα, δαπάνες (περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων), ζημιές και ευθύνες παντός είδους που ενδέχεται να προκύψουν από το/τα Τερματικό(ά) POS ενώ βρίσκονται στο κατάστημα του Εμπόρου. 

8.4 Ο Έμπορος θα καταβάλει στην epay κατόπιν αιτήματος ποσό ίσο με: 

α. όλες τις πράξεις, διαδικασίες, έξοδα, αξιώσεις, απαιτήσεις, χρεώσεις, δαπάνες (περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων), απώλειες και ζημιές, είτε εξ αδικοπραξίας, εκ συμβάσεως, λόγω παραβίασης νομίμου καθήκοντος ή άλλως, τα οποία ενδέχεται να υποστεί ή στα οποία ενδέχεται να υποβληθεί η epay (περιλαμβανομένου του κόστους επισκευής, αντικατάστασης ή αφαίρεσης του/των Τερματικού(ών) POS) εξαιτίας της χρήσης του/των Τερματικού(ών) POS από τον Έμπορο ή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να αποδοθεί σε αυτήν και 

(ε) όλες τις απώλειες, έξοδα, δαπάνες (περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων), ζημιές και ευθύνες παντός είδους που ενδέχεται να προκύψουν στο/στα Τερματικό(ά) POS ή από αυτό/αυτά ενώ βρίσκονται στο κατάστημα του Εμπόρου. 

9. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ POS ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

9.1 Σε σχέση με Τερματικά POS χωρίς Χειριστή, ο Έμπορος υποχρεούται: 

(α) να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, με έξοδα του, σε κάθε Τερματικό POS χωρίς Χειριστή και να φέρει οποιαδήποτε άλλη χρέωση ή φόρο που επιβάλλεται στους καταναλωτές και εισπράττεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. δημοτικά τέλη, ΦΠΑ, φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λπ.). 

(β) να ασκεί γενική μέριμνα για το περιβάλλον όπου βρίσκεται το Τερματικό POS χωρίς Χειριστή, έτσι ώστε η χρήση του Τερματικό POS χωρίς Χειριστή από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του και από τους υπαλλήλους της epay ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστη και να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό από άλλα αντικείμενα. 

(γ) εξασφαλίζει ότι i) η θέση – χώρος εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή είναι καθαρός και διατηρείται πάντα καθαρός, χωρίς κλίση δαπέδου, μακριά από πηγές θερμότητας (θερμαντικά σώματα, λέβητες), παροχή αερίου, παροχή νερού (βρύσες, σωλήνες), ii) παρέχεται επαρκής φωτισμός και διατίθενται επαρκείς ηλεκτρικές γραμμές για τις απαραίτητες συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων συναγερμού iii) παρέχονται τα ακόλουθα: υποδομή και εξοπλισμός για ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή και υποδοχή τοίχου τηλεφώνου παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κάμερα ασφαλείας με καταγραφέα στραμμένη προς το Τερματικό POS χωρίς Χειριστή, με υποδομή εγγραφής βίντεο με περίοδο εγγραφής, όπως κρίνεται κατάλληλη από την epay, αλλά τουλάχιστον 30 ημερών, iv) παρέχεται υποδομή κεραιών και εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας μέσω 3G με συστήματα epay ως εναλλακτική (εφεδρική) υποδομή επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής της ενσύρματης σύνδεσης v) παρέχεται επαρκής χώρος γύρω από το Τερματικό POS χωρίς Χειριστή για τους τεχνικούς και το προσωπικό συντήρησης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το έργο της τακτικής προληπτικής ή/και επείγουσας διορθωτικής συντήρησης και υποστήριξης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή για συντήρηση ή επισκευή vi) ο τόπος θέσης και εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή ορίζεται, επαρκώς απομονωμένος, χωρίς παρακείμενες θύρες ή παράθυρα που επιτρέπουν την εισβολή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή ζώων vii) παρέχεται επαρκής αερισμός και κλιματισμός στο χώρο εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή (viii) ο τόπος θέσης και εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή δεν είναι ορατός σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους (π.χ. πελάτες) και σε ντουλάπι ή κατασκευή μεταλλικού ή άλλου ανθεκτικού υλικού ix) ο χώρος θέσης και εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή πρέπει να βρίσκεται σε δωμάτιο ή άλλο κλειστό χώρο με θύρα ασφαλείας και κλειδαριά, για περιορισμένη πρόσβαση, (x) ο χώρος θέσης και εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή πρέπει να είναι εξοπλισμένος με γεννήτρια και σύστημα UPS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή διακυμάνσεων τάσης. 

(δ) να αποδεχθεί την επιτόπια εξέταση και έλεγχο καταλληλότητας της τοποθεσίας και του χώρου εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή από την epay, με την παρουσία των καθορισμένων συνεργατών της, κατά περίπτωση, για την πλήρη και ασφαλή εξυπηρέτηση του Εμπόρου. 

(ε) να βρεί αμέσως άλλη τοποθεσία με την κατάλληλη υποδομή, εάν ο συμφωνημένος χώρος τοποθεσίας και εγκατάστασης του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Συμφωνείται ρητά ότι, από και μετά την εγκατάσταση οποιουδήποτε Τερματικού POS χωρίς Χειριστή, η epay δεν θα ευθύνεται για (α) δυσλειτουργία ή καταστροφή του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή μέσω εργασιών επισκευής, συντήρησης, μετατροπής ή άλλου είδους παρέμβασης από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την epay ή τις θυγατρικές της, β) δυσλειτουργία ή καταστροφή του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή λόγω ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, πυρκαγιά, κεραυνός, πλημμύρα κ.λπ.), γ) δυσλειτουργία ή καταστροφή του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή από τη μετακίνησή του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός ή εκτός του τόπου θέσης και εγκατάστασής του, δ) κλοπή ή βανδαλισμός του Τερματικού POS χωρίς Χειριστή.